2018-07-10

Materiały promocyjne (gadżety reklamowe)

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych z logo Wód Polskich

Wody Polskie zwracają się z uprzejmą prośbą o przesłanie w ramach procedury rozeznania rynku oferty na: „Materiały promocyjne (gadżety reklamowe) z logo Wód Polskich”.

 

Oferty należy złożyć drogą elektroniczną do 17 lipca 2018 r. na adres: media@wody.gov.pl

 

Informacje dla oferentów dotyczące zamówienia objętego zapytaniem:

 1. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie ul. Grzybowska 80/82.
 2. Zamówienie dotyczy wykonania i dostawy artykułów promocyjnych z logo Wód Polskich zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ).
 3. Przewidywany termin realizacji zamówienia – 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy (chyba że po wyłonieniu Wykonawcy strony postanowią inaczej). 
 4. Wykonawca może składać oferty co do jednej, dwóch trzech lub czterech kompletnych kategoriiPod uwagę będą brane wyłącznie oferty kompletne, podpisane i zawierające wycenę wszystkich pozycji.
 5. Wykonawca zobowiązany jest wliczyć wszystkie koszty brutto związane z pełną i terminową realizacją zamówienia w szczególności koszty materiałów,  dostawy, zgodnie z warunkami określonymi w załączonym do rozeznania Opisem Przedmiotu Zamówienia i projekcie umowy.
 6. Termin płatności: nie krótszy niż 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT na zasadach określonych w projekcie umowy. Zamawiający nie dokonuje przedpłat.
 7. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokumentów.
 8. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków po wyborze oferty oraz odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
 10. Zamawiający zawiera umowy na podstawie własnego wzoru umowy, który znajduje się w załączeniu tego ogłoszenia. Wzór ten ma charakter wstępny; ostateczny kształt umowy zostanie zatwierdzony przez strony po wyłonieniu Wykonawcy.
 11. Oferty przysłane po terminie, nieposiadające podpisów lub nieposiadające wyceny wszystkich pozycji w obrębie jednej kategorii nie będą rozpatrywane.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia proszę się kontaktować z: p. Kamilą Goszczyńską, tel. +48 (22) 37 20 330  lub p. Danielem Kociołkiem tel. +48 (22) 37 51 211.

Załączniki

  Załącznik nr 1 - ...ówienia.docx 31,55 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 - ...romocyjne.doc 70,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się