2018-02-17

RZGW w Gdańsku - informacje ogólne

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Andrzej Winiarski

Zastępca Dyrektora ds. Ochrony Przed Powodzą i Suszą
Mariusz Nierebiński

Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych i Zarządzania Środowiskiem Wodnym
Marek Sobocki

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych
Krystian Gutowski

Kontakt:
ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19; 80-804 Gdańsk
sekretariat tel.: +48 58 3261 888 |  fax: +48 58 3261 889

szczegółowy wykaz telefonów wewnętrznych znajduje się poniżej
e-mail:
gdansk@wody.gov.pl

(Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /pgwwp-gd/SkrytkaESP)

PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-16.00

W Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gdańsku W sprawach skarg i wniosków interesanci przyjmowani są przez Dyrektora RZGW lub Zastępców Dyrektora RZGW w każdy poniedziałek w godzinach 13.00-14.00 oraz w każdy wtorek w godzinach 16.00-17.00, po wcześniejszym przedstawieniu przedmiotu rozmowy i uzgodnieniu terminu z sekretariatem jednostki (osobiście lub pod nr 58 326 18 88).

Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg, wniosków i petycji powierzono Wydziałowi Organizacyjnemu w RZGW Gdańsk, II piętro, pokój 230. Formularze skarg, wniosków i petycji dostępne są na stronie internetowej RZGW Gdańsk http://gdansk.wody.gov.pl/ oraz wystawione są na regale na korytarzu na II piętrze naprzeciw Kancelarii.
 


Stanowisko ds. Ochrony Danych
Mirosław Mitręga
tel.: 58 3261 876  pokój 308

Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Zastępca Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Leszek Mitrus
tel.: 58 3261 922  pokój 307

Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą


Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą
Beata Pietrasik - Lach
Telefon: 58 3261 946
, pokój 209

Wydział Koordynacji Inwestycji
Dorota Marciniak
Telefon: 58 3261 857, pokój 322

Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji
Agnieszka Struczyńska
Telefon: 58 3261 865, pokój 208

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Adrianna Łukaszewicz
Telefon: 58 3261 864, pokój 318

 

Jednostka Realizująca Projekt "Budowa Lodołamaczy dla RZGW Gdańsk"

Anna Cieśla

Telefon: 58 3261 891, pokój 319

 

Jednostka Realizująca Projekt „ Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław-Etap II- RZGW W Gdańsku”

Grażyna Czekaj

Telefon: 58 3261 931, pokój 321

Pion Usług Wodnych


Wydział Zgód Wodnoprawnych
Beata Musiał

konsultacje telefoniczne tylko w środy, w godz. 12.00 - 16.00
Telefon: 58 3261 937


Wydział Gospodarowania Mieniem SP i Współpracy z Użytkownikami Wód
Karolina Biesik

konsultacje telefoniczne tylko we wtorki w godz. 8.00 - 14.00
Telefon: 58 3261 929 

Umowy użytkowania/dzierżawy: Telefon 58 3261 869, 58 3261 871, 58 3261 897              Regulacja stanu prawnego nieruchomości: Telefon 58 3261 942

 

Wydział Zarządzania Obwodami Rybackimi i Gospodarki Rybackiej

Gospodarka rybacka, umowy rybackiego użytkowania wód i informacje o obwodach rybackich

Łukasz Lipski

Telefon: 516 007 509

Informacje o obwodach rybackich 58 3261 896

Zezwolenia wędkarskie 58 3261 949  


Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami
Sabina Kruszyńska
Telefon: 58 3261 944, pokój 215

 

Zespół Opłat za Usługi Wodne

Magdalena Nowakowska
Telefon: 58 530 41 21


Wydział Energetyki

Grzegorz Kaczmarek

Telefon: 58 3261 879, pokój 320

 

Pion Zarządzania Środowiskiem Wodnym


 

Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami

Joanna Jamka-Szymańska

Telefon: 58 3261 947, pokój 205

Wydział Zarządzania Środowiskiem
Joanna Jamka-Szymańska
Telefon: 58 3261 938, pokój 205

Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami

Michał Mikołajczyk
Telefon: 58 3261 855, pokój 212

 

Wydział Taryf
Janusz Małszycki
Telefon: 58 3261 895, pokój 315

Pion Organizacyjny


Zespół Personalny i Szkoleń
Eunika Gańko

Telefon: 58 3261 894, pokój 216

 

Wydział Zamówień Publicznych
Aleksandra Mieczkowska
Telefon: 58 3261 920, pokój 311

 

Zespół Obsługi Prawnej
Paweł Czerniewski
Telefon: 58 3261 885, pokój 219

 

Zespół Telekomunikacji i Informatyki
Piotr Wójcik
Telefon: 58 3261 899, pokój 305

 

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej
Bogusław Pinkiewicz
Telefon: 58 3261 881, pokój nr 313

Wydział Organizacyjny
Anna Szulc
Telefon: 58 3261 877, pokój 230


Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych

Jacek Wiercioch

Telefon: 58 3261 927, pokój 305
 

Samodzielne Stanowisko ds. BHP

Marek Jaśkiewicz

Telefon: 58 3261 930, pokój 218

 


Pion Ekonomiczny


Wydział Finansowo-Księgowy
Ewa Przytuła
Telefon: 58 3261 934, pokój 312

Wydział Kontrolingu

Aneta Manuth

Telefon: 58 3261 882, pokój 324

 

 

 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..