2018-06-14

Zarząd Zlewni w Chojnicach – informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art.  401 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2017 r., Poz. 1566  ze zm.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach

 

 zawiadamia

 

o podjęciu na żądanie strony  postępowania administracyjnego z wniosku  Pana Łukasza Nowakowskiego występującego z upoważnienia Gminy Kaliska zawieszonego postanowieniem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach z dnia 16 marca 2018 r., nr GD.ZUZ.1.421.ST.6.2018.SJ w sprawie uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na :

 

1.      wykonanie urządzeń wodnych ( wylotów ) :

a)      zbiornik ZL-1 zlokalizowany na działce nr 585, obręb Kaliska, gmina Kaliska – zbiornik
w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 10,8 x 3,6 m i wysokości 0,9 m, pojemności netto 33,2 m3, składający się z 162 skrzynek o wymiarach 1,2 m x 0,6 m x 0,3 m układanych w trzech warstwach po 54 sztuki, ułożony na podłożu rodzimym, podsypce grubości 15 cm i geowłókninie,

b)      zbiornik ZL-2 zlokalizowany na działce nr 585, obręb Kaliska, gmina Kaliska – zbiornik
w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 7,8 x 3,6 m i wysokości 0,9 m, pojemności netto 24,0 m3, składający się z 127 skrzynek o wymiarach 1,2 m x 0,6 m x 0,3 m układanych
w trzech warstwach po 39 sztuk, ułożony na podłożu rodzimym, podsypce grubości 15 cm
i geowłókninie,

c)      zbiornik ZL-3 zlokalizowany na działce nr 585, obręb Kaliska, gmina, Kaliska – zbiornik
w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 7,2 x 4,2 m i wysokości 0,9 m, pojemności netto 25,9 m3 składający się z 126 skrzynek o wymiarach 1,2 m x 0,6 m x 0,3 m układanych
w trzech warstwach po 42 sztuki, ułożony na podłożu rodzimym, podsypce grubości 15 cm
i geowłókninie,

d)     zbiornik ZL-4 zlokalizowany na działce nr 585, obręb Kaliska, gmina, Kaliska – zbiornik
w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 16,2 x 3,6 m i wysokości 0,9 m, pojemności netto 49,9 m3, składający się z 243 skrzynek o wymiarach 1,2 m x 0,6 m x 0,3 m układanych
w trzech warstwach po 81 sztuk, ułożony na podłożu rodzimym, podsypce grubości 15 cm
i geowłókninie,

 

2. odprowadzanie do zbiorników ZL-1, ZL-2, ZL-3, ZL-4 połączonych szeregowo wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych ujętych w szczelny system kanalizacji deszczowej ulicy  Krótkiej w Kaliskach, gm. Kaliska w ilości : Qmaksxs = 0,0164 m3/s, Qśr.rocznie = 10496 m3/rok z powierzchni rzeczywistej 2,07 ha i zredukowanej 1,31 ha podczyszczonych w osadniku piasku z poduszką sorpcyjną oraz w osadnikach studni deszczowych.

 

wnioskodawca : Łukasz Nowakowski – pełnomocnik wnioskodawcy

 

data złożenia wniosku :  18.05.2018 r.

 

 

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się