2018-06-14

Zarząd Zlewni w Chojnicach – informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art.  401 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2017 r., Poz. 1566  ze zm.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach

 

 zawiadamia

 

o wszczęciu  w dniu 16 kwietnia 2018 r. postępowania administracyjnego z wniosku Pana Piotra Rochon występującego z pełnomocnictwa Energa – Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-057 Gdańsk, uzupełnionego w dniu  06 czerwca 2018 r. dotyczącego uzyskania pozwolenia na przejście projektowanej linii kablowej SN – 15 kV pod rzeką Wdą w ramach inwestycji „ Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowych SN-15 kV i nn-04 kV oraz złączy kablowo – pomiarowych nn-04 kV do zasilania dwóch budynków mieszkalnych w miejscowości Zimne Zdroje” polegającą na przejściu pod rzeką Wdą w km 124 + 905 na działkach nr  60, 36 i 67 obręb Zimne Zdroje, gm.  Osieczna trzech jednożyłowych kabli elektroenergetycznych o przekroju żyły roboczej 120 mm2 w rurze osłonowej SRS-G o średnicy 160 mm  długości 91 m w tym 26 m na trenie działki nr 60 ( rzeka Wda ) na głębokości  min. 5,03 m od góry rury osłonowej metodą przewiertu sterowanego.

 

wnioskodawca: Piotr Rochon – pełnomocnik wnioskodawcy

 

data złożenia wniosku:  16.04.2018 r.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się