2018-06-14

Zarząd Zlewni w Chojnicach – informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art.  401 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2017 r., Poz. 1566  ze zm.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach

 

 zawiadamia

 

o wszczęciu  w dniu 7 maja  2018 r. postępowania administracyjnego z wniosku  Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna dotyczącego uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na:

 

a) odprowadzanie do jeziora Gołuń wylotem betonowym kanalizacji deszczowej Ø 300 mm zlokalizowanym na działce nr 44/2, obręb Wdzydze, gm. Kościerzyna o rzędnej wylotu 133,57 m.n.p.m. wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych ujętych w szczelne systemy kanalizacji deszczowych dróg gminnych o jezdni asfaltowej wraz  z chodnikami na działkach drogowych nr 178/2, 82/1, 82/2, 61/2, 45/1 obręb Wdzydze, gm. Kościerzyna ze zlewni o powierzchni F = 4856 m2, Fzr = 3459 m2 w ilości:
Qmaxs = 0,0519 m3/s, Qśr.roczne = 2497 m3/rok po podczyszczeniu ich w osadnikach zlokalizowanych w studzienkach,

 

b) odprowadzanie do jeziora Gołuń wylotem betonowym kanalizacji deszczowej Ø 300 mm zlokalizowanym na działce nr 82/1 obręb Wdzydze, gm. Kościerzyna o rzędnej wylotu 139,90 m.n.p.m. wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych ujętych w szczelne systemy kanalizacji deszczowych dróg gminnych o jezdni asfaltowej wraz z chodnikami na działkach drogowych nr 178/2, 82/1, 82/2, 61/2, 45/1 obręb Wdzydze, gm. Kościerzyna ze zlewni o powierzchni F = 4333 m2, Fzr = 3426 m2 w ilości:
Qmaxs = 0,0514 m3/s, Qśr.roczne = 2473 m3/rok po podczyszczeniu ich w osadnikach zlokalizowanych w studzienkach,

 

wnioskodawca: Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna

 

data złożenia wniosku:  07.05.2018 r.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się