2018-07-12

Zarząd Zlewni w Gdańsku – informacja o wszczęciu postępowania

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm) oraz art. 401 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1566 ze zm),

  

Dyrektor Zarządu Zlewni w Gdańsku

      

informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z miejskich ujęć zlokalizowanych przy ul. Rybackiej i ul. Zaruskiego w Ustce oraz na odprowadzenie ścieków ze stacji uzdatniania wody przy ul. Rybackiej do Strugi Ustka – Przewłoka w hm 0+915 udzielonego Wodociągom Ustka Sp. z o.o. decyzją Starosty Słupskiego Nr 625/2016 z dnia 23.12.2015r. znak: ŚR-II.6341.150.2015. 

      

Wnioskodawca: Jan Wolski z pełnomocnictwa Wodociągów Ustka Sp. z o.o.  (ul. Ogrodowa 14, 76-270 Ustka)

           

Data złożenia wniosku: 22.06.2018r.

         

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 10 § 1 ustawy k.p.a. stronom przysługuje przed wydaniem decyzji, prawo do wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenie żądań. Stosowne materiały stanowiące podstawę do wydania decyzji znajdują się w siedzibie Nadzoru Wodnego w Słupsku /ul. Fr. Nullo 6, 76-200 Słupsk/. Strony mogą skorzystać z tego uprawnienia  w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, w godzinach od 7:00 do 15:00.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się