2018-10-12

ZZ Elbląg - Informacja o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 400. ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) Zarząd Zlewni w Elblągu podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na poborze wody z ujęcia Nr 2 zlokalizowanego w km 7+000 rzeki Tuga na działkach nr 49/1; 49/2; 51/1; 51/2 i 52, obręb Żelichowo i piętrzeniu wód powierzchniowych na istniejących i projektowanych zastawkach i przepustach piętrzących : Z-1 dz. nr 300, obręb Tujsk, Z-2 dz. nr 9, obręb Żelichowo, Z-3 dz. nr 10/9; 12, obręb Żelichowo, Z-4 dz. nr 299/2; 224/3, obręb Tujsk, Z-5 dz. nr 223, obręb Tujsk, Z-6 dz. nr 209, obręb Tujsk, Z-7 dz. nr 303/1; 226/2, obręb Tujsk, Z-8 dz. nr 303/1; 302, obręb Tujsk, Z-9 dz. nr 12; 13/8, obręb Żelichowo, Z-10 dz. nr 13/8, obręb Żelichowo, Z-11 dz. nr 13/16, obręb Żelichowo, Z-12 dz. nr 4/4; 13/16, obręb Żelichowo, Z-13 dz. nr 6, obręb Żelichowo, Z-14 dz. nr 6, obręb Żelichowo, położonych w korytach kanałów i rowów melioracyjnych oraz korzystanie z tych wód dla potrzeb prowadzenia nawodnień deszczownianych gruntów rolnych, na wykonanie urządzeń wodnych: Z-3 – przepustu w zakresie dobudowy przyczółka wlotowego PP-6 na dz. nr 10/9; 12, obręb Żelichowo i Z-5 przepustu w zakresie dobudowy przyczółka wlotowego PP-10 na dz. nr 223, obręb Tujsk, dla przedsięwzięcia pn.: ,, Modernizacją ( odbudowa i przebudowa ) szczegółowych urządzeń melioracyjnych obszaru gospodarstwa rolnego Nowotna, gm. Nowy Dwór Gdański i gmina Stegna, woj. Pomorskie.  

 

Wnioskodawca: Spółka Pol 001 Jazowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01 – 208 Warszawa, reprezentowana przez Stanisława Małka - Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowego ,,MELPROJEKT” Sp. z o.o., ul. Kubusia Puchatka 4, 80 – 308 Gdańsk

 

Data wniosku: 26.03.2018r. (data wpływu: 27.03.2018r.)uzupełniony 10.10.2018r

 

osoba do kontaktu: Zenon Śliwka – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w Zarządzie Zlewni w Elblągu - Dział Inwestycji, tel. 55 232 57 25 wew. 43

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się