2018-11-09

ZZ Gdansk RZGW w Gdansku informacja o wszczętym postępowaniu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

INFORMACJA

 

Działając na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
/tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1566 ze zm./,

 

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku

podaje do publicznej wiadomości informację,

 

że w związku z wnioskiem Invest Komfort SA sp.k z siedzibą w Gdyni przy ul. Hryniewickiego 6c/47 w imieniu których wystąpił Pan Marcin Blockus z firmy „Ingeo”, 81-456 Gdynia, ul.Kopernika78, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

  1. usługę wodną - odprowadzanie wód opadowych z terenu planowanej zespołu zabudowy mieszkalnej , wielorodzinnej zlokalizowanej na działkach nr 260/3,260/5, 260/6,278 Obręb 006 w Gdańsku – Oliwie;
  2. wykonanie urządzenia wodnego tj budowę wylotu służącego do wprowadzania wód opadowych z projektowanej zabudowy do Potoku Oliwskiego

 

Informację przekazuje się do upublicznienia poprzez umieszczenie:

 

1)      Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej

2)      W miejscu zwyczajowo przyjętym w mieście Gdańsku - tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Gdańska

 

 

Wnioskodawca: Invest Komfort SA sp.k z siedzibą w Gdyni przy ul. Hryniewickiego 6c/47

Data złożenia wniosku: 16 maj 2018 r.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się