2019-09-11

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu – informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (znak sprawy: GD.ZUZ.5.421.365.2018.JL)

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z póź. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego na żądanie Strony w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego - istniejącego rowu melioracyjnego „R-B” zlokalizowanego na terenie działki geod. 18/14 obręb 0001 Brzozówka, gm. Obrowo, polegającą na budowie wlotu o średnicy 160 mm służącego do poboru wód z rowu w celu napełniania wodą szczelnego zbiornika żelbetowego i budowie wylotu o średnicy 160 mm umożliwiającego opróżnianie ww. zbiornika oraz budowie pionowego podsiębiernego koła młyńskiego o średnicy 300 cm oraz szczególne korzystanie z wód - użytkowanie wód znajdujących się w rowie - polegające na poborze wód z rowu melioracyjnego „R-B” do projektowanego szczelnego zbiornika retencyjnego i odprowadzaniu wykorzystanych wód z powrotem do rowu na działce geod. na działce geod. 18/14 obręb 0001 Brzozówka, gm. Obrowo.

Wnioskodawca:   Pan Stefan Romanowski     

Data złożenia wniosku: 17 sierpnia 2018 r.


Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), przed wydaniem decyzji, Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu, ul. Popiełuszki 3, 87 - 100 Toruń, w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 (Dział Zgód Wodnoprawnych, pokój nr 8, nr tel. 56 306 71 36) oraz wnieść stosowne uwagi, wyjaśnienia i wnioski w terminie 7 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od publicznego ogłoszenia.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się