2019-09-16

ZZ w Gdańsku – informacja o wszczęciu postępowania ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego / GD.ZUZ.3.421.526.2019.PSz/

INFORMACJA

 

Działając na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
(tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2286 ze zm.),
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

  1. wykonanie i przebudowę urządzeń wodnych:
    1. wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej do rowy R-1 na działce nr 112 obręb 17 Juszkowo.
    2. Wykonanie przebudowy urządzenia wodnego – istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej do rowu R-2 na działce nr 83/2 obręb 17 Juszkowo o średnicy 300mm na wylot o średnicy 500mm.
    3. Wykonanie przebudowy urządzenia wodnego – istniejącego przepustu o średnicy 1000mm na rowie R-1 na działce nr 112 obręb 17 Juszkowo o długości 9,6m na przepust o średnicy 1000mm i długości 14,2m.
  2. Usługi wodne w postaci odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenów ul. Chabrowej, Łąkowej, Jaśminowej, Szczęśliwej, Liliowej, Stokrotki, Makowej z terenami przyległymi
    w Juszkowie

Związanych z realizacją zadania: „Budowa ulicy Chabrowej w Juszkowie”.

 

Wnioskodawca: Gmina Pruszcz Gdański (ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański)

 

Data złożenia wniosku: 09.07.2019 r.

 

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 10 § 1 ustawy k.p.a. stronom przysługuje przed wydaniem decyzji, prawo do wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenie żądań. Stosowne materiały stanowiące podstawę do wydania decyzji znajdują się w siedzibie Nadzoru Wodnego w Słupsku /ul. Fr. Nullo 6, 76-200 Słupsk/. Strony mogą skorzystać z tego uprawnienia
w terminie 7 dni od daty podania zawiadomienia do publicznej wiadomości, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się