2019-09-12

ZZ Katowice - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zmianami), w związku zart. 16 pkt 61,art. 35 ust. 1 i ust. 3 pkt 5, art. 389 pkt 1, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 7, z art. 414 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, ze zmianami), Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach zawiadamia, że na wniosek Pana Romana Chłosty prowadzącego działalność pod nazwą Maro Centrum Logistyczno Magazynowe, Olewin 50A, 32-300 Olkusz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzania do istniejącego urządzenia wodnego – układu drenażu rozsączającego zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 649/3 obręb Olewin, gmina Olkusz, oczyszczonych ścieków bytowych pochodzących z terenu zakładu, a także w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego decyzją Starosty Olkuskiego znak: WS.6341.44.2011
z dnia 16.11.2011 r.

Załączniki

  GL.ZUZ.2.421.509.2019.MZ.9849.pdf 135,78 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się