2020-02-18

Zarząd Zlewni w Katowicach - zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami) w związku z art. 14 ust. 2, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 389 pkt 1, pkt 6 i pkt 9, art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zmianami), Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach zawiadamia, że na wniosek Gminy Sosnowiec, ul. al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec, wszczęte zostało postępowanie administracyjne o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Metalowa, Waltera, Maczkowska, Niecała, Starzyńskiego, Limbowa i Gałczyńskiego w rejonie Ostrowy Górnicze w Sosnowcu”. Zakres wniosku obejmuje:

 

-      wykonanie urządzenia wodnego – wylotu W3 z projektowanej kanalizacji deszczowej do urządzenia wodnego – rowu tzw. „rowu B”, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 552/7 obręb 0005 Ostrowy Górnicze,

-      wykonanie urządzenia wodnego – wylotu W4 z projektowanej kanalizacji deszczowej do urządzenia wodnego – rowu tzw. „rowu B”, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1124/2 obręb 0005 Ostrowy Górnicze,

-      korzystanie z wód w ramach usługi wodnej obejmującej odprowadzanie projektowanym wylotem kanalizacji deszczowej W3, do urządzenia wodnego – tzw. rowu „rowu B”, wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej służący do odprowadzania opadów atmosferycznych

-      korzystanie z wód w ramach usługi wodnej obejmującej odprowadzanie projektowanym wylotem kanalizacji deszczowej W4, do urządzenia wodnego – tzw. rowu „rowu B”, wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej służący do odprowadzania opadów atmosferycznych

-      prowadzenie rurociągu kanalizacji deszczowej nad przepustem „Rowu B” na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 404 obręb 0005 Ostrowy Górniczew Sosnowcu

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się