2019-09-12

ZZ w Nowym Sączu – informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego znak : KR.ZUZ.3.421.532.2019.TB

     Działając zgodnie z art. 61 §1, 3, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r., poz.2268),Zarząd Zlewni w Nowym Sączu informuje, że zostało wszczęte  postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na :

  1. przebudowę istniejącego przepustu o średnicy 400mm i długości 6,33 m na przepust o średnicy 800mm i długości 19,0 m z prefabrykatów betonowych pod zjazdem publicznym z drogi wojewódzkiej wraz z przebudową rowu przydrożnego przy drodze wojewódzkiej nr 965, na długości 13,9 m przed przepustem i 19,5m za przepustem pod wlotem drogi gminnej na działkach ew. nr 843, 644, 597/1 w miejscowości Młynne, gmina Limanowa,
  2. wykonanie komory retencyjno-rozsączającej o wymiarach całkowitych 6,9x1,3x0,76 [m] i pojemności 6,9m3 na działce ew. nr 644 w miejscowości Młynne, gmina Limanowa,
  3. usługi wodne w zakresie odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ze zlewni drogi gminnej do ziemi, poprzez komorę retencyjno-rozsączająca,

dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi gminnej (działka nr 634/2) wraz z przebudową zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 965 Zielona – Limanowa (działka nr 843) odc. ref. 230 w km 0+342.39 obręb 0010 Młynne, jednostka ewidencyjna 120707_2, Limanowa”.

Data złożenia wniosku: 06.08.2019 r.

Wnioskodawca:Gmina Limanowa

Pełnomocnik:Piotr Kwiatkowski

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się