2019-09-12

ZZ w Nowym Sączu – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego nr: KR.ZUZ.3.421.571.2019.ACF

Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r.,poz.2096,z póź.zm)w związku z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz.2268 z późn.zm.) Zarząd Zlewni w Nowym Sączu zawiadamia ,żezostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na :

 1. likwidację prawostronnego rowu przydrożnego w km 4+729,50-4+922,00; 5+072,00-5+076,70; 5+108,00-5+377,90; 5+386,85-5+830,00 drogi powiatowej nr 1381K;
 2. wykonanie przebudowy prawostronnego rowu przydrożnego w km 4+724,50-4+729,50; 4+922,00-5+072,00 drogi powiatowej nr 1381K;
 3. likwidację prawostronnego rowu przydrożnego w km 0+009,00-0+018,30 drogi gminnej – ulica Piastowska;
 4. likwidację lewostronnego rowu przydrożnego w km 0+012,00-0+018,90 drogi gminnej – ulica Piastowska;
 5. wykonanie wylotu wód opadowych i roztopowych W-e do lewostronnego rowu przydrożnego
  w km 5+435,77 drogi powiatowej nr 1381K
 6. usługę wodną obejmującą odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do prawostronnego rowu przydrożnego wylotem W-a w km 4+729,50 drogi powiatowej nr 1381K,
 7. usługę wodną obejmującą odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do prawostronnego rowu przydrożnego wylotem W-b w km 4+922,00 drogi powiatowej nr 1381K,
 8. usługę wodną obejmującą odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do istniejącego rowu odwadniającego w km 5+076,70 drogi powiatowej nr 1381K,
 9. usługę wodną obejmującą odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do istniejącego rowu odwadniającego w km 5+377,90 drogi powiatowej nr 1381K,
 10. usługę wodną obejmującą odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do lewostronnego rowu przydrożnego wylotem W-e w km 5+435,77 drogi powiatowej nr 1381K,

w związku z realizacją inwestycji pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1381K relacji Tuchów-Zalasowa-Lubcza-Dęborzyn w miejscowości Zalasowa”.

 

 

Data złożenia wniosku:14.08.2019 r.

Wnioskodawca: Gmina Ryglice

Pełnomocnik: Eugeniusz Banaś

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się