2018-02-17

RZGW w Lublinie - informacje ogólne

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie
Agnieszka Szymula

Zastępca Dyrektora ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą
Tomasz Wuczko

Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych i Zarządzania Środowiskiem Wodnym
Grzegorz Lipczuk

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych
Tomasz Chwostek

Kontakt:
ul. Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin

tel.: +48 (81) 531 03 00  |  fax: +48 (81) 531 03 01
e-mail:
lublin@wody.gov.pl

ePuap: /pgwwp-lu/SkrytkaESP

Rachunek bankowy do uiszczania opłat za udzielenie zgody wodnoprawnej (zgłoszenia wodnoprawnego, pozwolenia wodnoprawnego):
49 1130 1017 0020 1510 6720 0044

 

Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą


Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą
Tomasz Matyjasek
Telefon: +48 (81) 531 03 21, pokój 21

Wydział Koordynacji Inwestycji
Andrzej Niemczuk
Telefon: +48 (81) 531 03 24, pokój 24

Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji
Jarosław Kozieł
Telefon: +48 (81) 531 03 14, pokój 14

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Anna Kozyra
Telefon: +48 (81) 531 03 36, pokój 36
telefon: +48 695 735 957


Pion Usług Wodnych


Wydział Zgód Wodnoprawnych
Violetta Rudzka
Telefon: +48 (81) 531 03 12, pokój 12

Wydział Gospodarowania Mieniem SP i
Współpracy z Użytkownikami Wód
Marek Wójcik
Telefon: +48 (81) 531 03 20, pokój 20


Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami
Tomasz Fiut
Telefon: +48 (81) 531 03 09, pokój 9

 

Wydział Energetyki

Konrad Wesołowski

Telefon: +48 (81) 531 03 20, pokój 20


Pion Zarządzania Środowiskiem Wodnym


Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami
Sławomir Głowacki
Telefon: +48 (81) 531 03 13, pokój 13

Wydział Zarządzania Środowiskiem
Alicja Kitajewska
Telefon: +48 (81) 531 03 19, pokój 19

Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
Łukasz Sowa
Telefon: +48 (81) 531 03 15, pokój 15

 

Wydział Taryf
Jacek Bijak
Telefon: +48 (81) 531 03 34/35, pokój 34/35


Pion Organizacyjny


Zespół Personalny i Szkoleń
Agnieszka Chmielewska
Telefon: +48 (81) 531 03 08, pokój 8

ds. Płac Magdalena Pronobis
Telefon: +48 (81) 531 03 27, pokój 27


Wydział Organizacji
Agata Babilońska
Telefon: +48 (81) 531 03 10, pokój 10

Wydział Zamówień Publicznych
Anna Wolińska
Telefon: +48 (81) 531 03 18, pokój 18

Zespół Obsługi Prawnej
Paweł Kuliński
Telefon: +48 (81) 531 03 07, pokój 7

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej
Jarosław Kowalczyk
Telefon: +48 6(81) 531 03 06, pokój 6

Wydział Informatyki
Wojciech Iwanicki
Telefon: +48 (81) 531 03 17, pokój 17

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych / Sam. Stanowisko ds. Obronnych
Grzegorz Zbiróg

Telefon: +48 (81) 531 03 16, pokój 16

 

Regionalny Inspektor Ochrony Danych

Tomasz Iwaniak

Telefon: +48 (81) 531 03 11, pokój 11

Pion Ekonomiczny


Wydział Finansowo-Księgowy
Barbara Szubzda

Telefon: +48 (81) 531 03 26, pokój 26

Wydział Kontrolingu


Telefon: +48 (81) 531 03 26, pokój 26

 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.



Zapoznałem się..