Lista artykułów

Nazwa artykułu
RZGW Poznań - informacja ws. pozwolenia wodnoprawnego
Na podstawie art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017
r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1478) oraz art. 10 § 1 w
związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 -
dalej „k.p.a.”) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej Wód Polskich w Poznaniu zawiadamia strony o wydaniu
decyzji z dnia 27.09.2023 r., znak: PO.RUZ.4213.3.2023.MDB.14 w
sprawie cofnięcia decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 27.08.2021 r.,
znak: PO.RUZ.421.134.50.2018.WG (JD) udzielającej Zarządowi
Dróg Wojewódzkich w Katowicach pozwoleń wodnoprawnych w
zakresie szczególnego korzystania z wód – wprowadzanie
ścieków do wód lub do ziemi poprzez odprowadzanie wód
opadowych i roztopowych z powierzchni dróg, likwidacji,
przebudowy i wykonania urządzeń wodnych, prowadzenia przez wody
powierzchniowe płynące obiektów mostowych, rurociągów, linii
telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń, wznoszenie obiektów
budowlanych i wykonywanie innych robót na obszarach
szczególnego zagrożenia powodzią, a także robót w wodach
oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany
naturalnych przepływów wód, związanych z inwestycją
polecającą na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku
od drogi krajowej nr 1 do drogi krajowej nr 78 (Zawiercie –
Kolonia Poczesna).
28.09.2023 więcej
RZGW Poznań - informacja ws. pozwolenia wodnoprawnego
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku
12 Terenowego Oddziału Lotniskowego, al. Jerozolimskie 97,
00-909 Warszawa, (reprezentowanego przez pełnomocnika), w
sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: wykonanie
urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego
na działce ewid. 3.261/4 obręb 0010 Gucin, gm. Buczek oraz
usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych za pomocą
projektowanego ww. urządzenia wodnego na cele bytowo-gospodarcze
(spożycia oraz zasilenia przeciwpożarowych zbiorników
retencyjnych na terenie istniejącej jednostki wojskowej) w
związku z realizacją inwestycji pod nazwą „Przebudowa i
rozbudowa budynków wraz z infrastrukturą, budowa budowli i
budynków wraz z infrastrukturą na terenie 32. BLT w Łasku na
potrzeby przyjęcia i funkcjonowania samolotu wielozadaniowego
F-35”.
28.09.2023 więcej
RZGW Poznań - odwołanie od decyzji
Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia
25.09.2023 r., znak: PO.RUZ.4219.27.2023.PKO.1 utrzymującej w
mocy decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu z
dnia 08.08.2023 r., znak: PO.ZUZ.2.4210.339.2022.MJ; po
rozpatrzeniu odwołania od decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód
Polskich w Kaliszu z dnia 08.08.2023 r., znak:
PO.ZUZ.2.4210.339.2022.MJ
27.09.2023 więcej
RZGW Poznań - informacja ws. pozwolenia wodnoprawnego
Obwieszczenie znak: PO.RUZ.4210.137.2023.MDB.12 z dnia 25.09.2023
r. o wydaniu postanowienia przez Dyrektora RZGW WP w Poznaniu
26.09.2023 więcej
RZGW Poznań - informacja ws. pozwolenia wodnoprawnego
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o., ul.
Parkowa 6, 63-100 Śrem, w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące
wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących
własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych
zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska
wodnego pochodzących z terenu Składowania Odpadów w
miejscowości Mateuszewo 8, do urządzeń kanalizacyjnych tj.
sieci kanalizacji sanitarnej będącej w zarządzie Śremskich
Wodociągów sp. z o.o., ul. Parkowa 8, 63-100 Śrem
26.09.2023 więcej
RZGW Poznań - informacja ws. pozwolenia wodnoprawnego
Informacja publiczna o wszczęciu postępowania administracyjnego
z wniosku spółki Top Farms Wielkopolska Sp. z o.o. w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie
odprowadzania wód opadowych lub roztopowych pochodzących z
dachów budynków zlokalizowanych na działce o nr ewid. 190/23
obręb Bodzewo, gm. Piaski, pow. gostyński, woj. wielkopolskie
położonych na terenie fermy spółki Top Farms Wielkopolska Sp.
z o.o. istniejącym wylotem na dz. o nr ewid. 272 obręb Bodzewo,
gm. Piaski, pow. gostyński, woj. wielkopolskie do rowu.
22.09.2023 więcej
RZGW Poznań - informacja ws. pozwolenia wodnoprawnego
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku
o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku PAK CCGT
Sp. z o.o., ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin reprezentowanego
przez pełnomocnika w sprawie przeniesienia w całości
pozwolenia wodnoprawnego, wydanego dla ZE PAK S.A, ul.
Kazimierska 45, 62-510 Konin, na rzecz PAK CCGT Sp. z o.o., ul.
Kazimierska 45, 62-510 Konin, obejmującego: na szczególne
korzystanie z wód – piętrzenie jazem wód rzeki Kiełbaski
Dużej w km 31+320, na działkach: nr ewid. 100/1, 100/2, obręb
Laski, gmina Przykona, powiat turecki, woj. wielkopolskie; nr
ewid. 178/7, 178/11, obręb Żuki, gmina Turek, powiat turecki,
woj. wielkopolskie, działka nr ewid. 276, obręb Korytków,
gmina Turek, woj. wielkopolskie.
28.09.2023 więcej

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..