Lista artykułów

Nazwa artykułu
NW w Krośnie - informacja o doręczeniu zgłoszenia wodnoprawnego.
Wnioskodawca: Gmina Korczyna, 38-420 Korczyna, ul. Rynek 18A
21.09.2018 więcej
21.09.2018 więcej
ZZ w Krośnie - obwieszczenie o wydaniu postanowienia
Wnioskodawca:Wójt Gminy Frysztak, ul. Ks. Wojciecha Blajera 20,
38-130 Frysztak
21.09.2018 więcej
ZZ w Przemyślu - informacja o wszczęciu postępowania
Wnioskodawca Państwo Agnieszka i Tomasz Strzeleccy
21.09.2018 więcej
ZZ w Krośnie-obwieszczenie o wydanie postanowienia
Wnioskodawca: Pani Karolina Polak
21.09.2018 więcej
ZZ w Krośnie - obwieszczenie o wydaniu postanowienia
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o., ul. Krucza
6/14, 00-537 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik:
P. Antoni Reizer, ZPUH REIZER Antoni Reizer, ul. Piękna 2,
35-242 Rzeszów
21.09.2018 więcej
NW w Sanoku - informacja o doręczeniu zgłoszenia wodnoprawnego.
Wnioskodawca: INTERQ Sp. z o. o., ul. Cerkiewna 8, 38-500 Sanok
21.09.2018 więcej
NW w Sanoku - informacja o doręczeniu zgłoszenia wodnoprawnego.
Wnioskodawca: INTERQ Sp. z o. o., ul. Cerkiewna 8, 38-500 Sanok
21.09.2018 więcej
ZZ w Krośnie- zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Wnioskodawca:Województwo Podkarpackie al. Łukasza
Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów Podkarpacki Zarząd Dróg
Wojewódzkich ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35 – 105 Rzeszów
21.09.2018 więcej
NW w Kolbuszowej - informacja o doręczeniu zgłoszenia wodnoprawnego.
Wnioskodawca: VOICE-NET S.A 35-232 Rzeszów ul. Migdałowa 86
21.09.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się