Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZZ w Stalowej Woli – zawiadomienie o wszczęciu postępowania
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urządzenia wodnego – wylotu do rzeki Dopływ spod Zmysłowa
„Olszynka” wraz z umocnieniem dna i skarp, przebudowę
urządzenia wodnego
25.05.2018 więcej
ZZ w Jaśle - informacja o wszczęciu postępowania
Wnioskodawca: „ALTA TRANS Międzynarodowy Transport i
Spedycja Sylwester Wójcik” z/s 39-204 Żyraków 189a
25.05.2018 więcej
ZZ w Jaśle - informacja o wszczęciu postępowania
na wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z połaci dachowej
istniejącego budynku, placów utwardzonych w tym z miejsc
postojowych, dróg wewnętrznych i z terenów zielonych
zlokalizowanych w Dębicy
25.05.2018 więcej
ZZ w Jaśle - informacja o wszczęciu postępowania
budowę wylotu ścieków oczyszczonych do rzeki Jasiołki w km 72
100 oraz odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych do rzeki
Jasiołk
25.05.2018 więcej
ZZ w Jaśle - informacja o wszczęciu postępowania
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie 3 przepustów na
ciekach „bez nazwy” – prawobrzeżne dopływy p. Sękówka w
km 4 480 i 4 995 oraz potoku Szpakówka
25.05.2018 więcej
ZZ w Jaśle - informacja o wszczęciu postępowania
wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z utworów
czwartorzędowych związanych z terasem rzeki Ropa poprzez
studnię SK-1 zlokalizowaną na działce o nr ewid. 688 obręb
Ropa
25.05.2018 więcej
NW w Kolbuszowej - informacja o braku wniesienia sprzeciwu.
Nadzór Wodny w Kolbuszowej informuje o braku wniesienia
sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego w sprawie wykonania
pomostu pływającego o długości całkowitej do 25 m w
miejscowości Wilcza Wola
25.05.2018 więcej
ZZ w Jaśle - informacja o wszczęciu postępowania
Wnioskodawca: Gmina Ostrów 39-103 Ostrów 223.
25.05.2018 więcej
ZZ w Krośnie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Wnioskodawca:Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Lider",
Rudna Mała 35, 36-060 Głogów Małopolski.
25.05.2018 więcej
NW w Dębicy – informacja o doręczeniu zgłoszenia wodnoprawnego
Wnioskodawca: Burmistrz Brzostku, Rynek 1, 39-230 Brzostek
24.05.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się