Lista artykułów

Nazwa artykułu
RZGW w Rzeszowie - decyzja
RZ.RUZ.421.82.2018.RD CIECH Sarzyna S.A., ul. Chemików 1,
37-310 Nowa Sarzyna
19.07.2018 więcej
Zarząd Zlewni w Krośnie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Wnioskodawca: PGE Dystrybucja S.A. Data złożenia
wniosku:19.06.2018 r.
19.07.2018 więcej
Zarząd Zlewni w Stalowej Woli – zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Wnioskodawca: Strona, której dane pozostają w aktach sprawy
. Data złożenia wniosku: 05.06.2018 r.
19.07.2018 więcej
Nadzór Wodny w Krośnie - informacja o braku wniesienia sprzeciwu
Elektroenergetyczna linia napowietrzna 110kV relacji Nowy
Żmigród – Iwonicz” Wnioskodawca: PGE Dystrybucja S.A. z
siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
19.07.2018 więcej
NW Jasło - Obwieszczenie
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1868 R Trzcinica –
Osobnica – Cieklin” w miejscowości Osobnica, na długości
120 mb . Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle , 38-200 Jasło ,ul.
Rynek 18
19.07.2018 więcej
NW w Jaśle - Obwieszczenie
Budowa chodników przy drogach powiatowych” na długości 300
mb. Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle , 38-200 Jasło ,ul. Rynek
18
19.07.2018 więcej
NW w Jaśle - Obwieszczenie
Budowa chodników przy drogach powiatowych” na długości 300
mb. Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle , 38-200 Jasło ,ul. Rynek
18
19.07.2018 więcej
NW w Jaśle - Obwieszczenie
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1895R Samoklęski
– Brzezowa - Kąty” w miejscowości Samoklęski , na
długości 120 mb .
19.07.2018 więcej
NW w Jaśle - Obwieszczenie
Budowa chodników przy drogach powiatowych” na długości 84
mb. Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle , 38-200 Jasło ,ul. Rynek
18 dokonała zgłoszenia
19.07.2018 więcej
ZZ w Jaśle - informacja o wszczęciu postępowania
Budowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i
obojętne w Paszczynie Wnioskodawca: Wójt Gminy Dębica 39-200
Dębica ul. Batorego 13 Data złożenia wniosku: 11.05.2018
19.07.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się