2019-02-21

RZGW w Rzeszowie - OBWIESZCZENIE

RZ.RUZ.421.12.2019.RD                                                            Rzeszów,  14  lutego 2019 r.

OBWIESZCZENIE

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie, działając
na podstawie art. 10, art. 49, oraz art. 61 § 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz.  2096 z późń. zm.), w związku z art. 400 i art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.), w rozpatrzeniu wniosku P. Adama Zarzyckiego - konsorcjum spółek STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków i STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Wysoka, ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław – pełnomocnika Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53,  00-874 Warszawa, Oddział w Rzeszowie,
ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów
zawiadamia

- o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, Oddział w Rzeszowie,   ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów, na wykonanie urządzeń wodnych – wylotów wód opadowych, rowów drogowych, rowów melioracyjnych, przepustów, zbiorników wód deszczowych, likwidację urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe rzeki Barcówka rurociągów, przewodów w rurociągach, regulację wód oraz kształtowanie nowego koryta rzeki Barcówka, lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nowych obiektów budowlanych oraz na usługi wodne tj. wprowadzanie do wód i urządzeń wodnych wód opadowych i roztopowych w zakresie zadania: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku od węzła „Lasy Janowskie” do węzła „Nisko Południe” z podziałem na trzy zadania w zakresie: Zadanie C – od węzła „Rudnik nad Sanem” (z węzłem) do węzła „Nisko Południe” (z węzłem) o długości około 6 km”,
- o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego, dotyczącego rozpatrzenia w/w wniosku.
W terminie od dnia 19 lutego 2019 r. do dnia 5 marca 2019 r. można zapoznać się z aktami zebranymi w przedmiotowej sprawie. Dokumenty są wyłożone do wglądu w pokoju pokoju nr 4, piętro I,
w budynku Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17A, w godzinach pracy urzędu. Ponadto w tym samym terminie można zgłosić uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy osobiście lub pisemnie pod adresem Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu zgodnie  z art. 41 w/w ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Otrzymują:
1. P. Adam Zarzycki, adres do koresp. Biuro Budowy,
ul. Rzeszowska 42, 37-400 Nisko
2. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
3. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad  Warszawa, Oddział w Rzeszowie,             
ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów
4. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa
5. a/a
Do wiadomości:
1. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko
2. Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem
3. Starosta Niżański, Pl. Wolności 2, 37-400 Nisko

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się