2019-09-11

RZGW w Rzeszowie - Obwieszczenie

Rzeszów,   09  września 2019 r.


RZ.RUZ.421.51.2019.RD

OBWIESZCZENIE

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie działając
na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 tj. z póżn. zm.) zawiadamia, że została wydana decyzja z dnia 5 września 2019 r., znak: RZ.RUZ.421.51.2019.RD, udzielająca dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów, pozwolenia wodnoprawnego na wykonania rowu R1 , R1.1 i R1.2 w obrębie zbiornika ZB-8, przebudowę rowu RA w obrębie zbiornika ZB-8 wraz z wykonaniem przepustu oraz likwidacją 2 istniejących przepustów,          wykonanie rowu R2 i R2.2 w obrębie zbiornika ZB-9 wraz z wykonaniem 2 przepustów, przebudowa rowu R2.1 w obrębie zbiornika ZB-9 wraz z wykonaniem przepustu, przebudowę istniejącego wylotu z drenu DN200 mm w obrębie zbiornika ZB-8, do cieku Paryja, przebudowę istniejących wylotów z drenów DN200 mm w obrębie zbiornika ZB-9, do rowu R2.1, w celu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi S19 oraz terenów przyległych oraz kształtowanie koryta cieku naturalnego – Paryja, w obrębie zbiornika ZB-8 i usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących  z odwodnienia drogi S19, do wód powierzchniowych płynących i do urządzeń wodnych, w zakresie zadania: „Przebudowa odwodnienia drogi ekspresowej S-19 w obrębie zbiorników ZB-8 i ZB-9 w miejscowości Kielanówka, polegająca na budowie i przebudowie urządzeń wodnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”, na terenie gminy Boguchwała, powiat rzeszowski.
W terminie od dnia 12 września 2019 r. do dnia 26 września 2019 r. można zapoznać się z w/w decyzją oraz z aktami zebranymi w przedmiotowej sprawie w budynku Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17A, w pokoju nr 4 piętro I, w godzinach pracy urzędu. Z przedmiotową decyzją można zapoznać się również w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-068 Rzeszów oraz w Urzędzie Miejskim w Boguchwale, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała. Ponadto w terminie 14 dni po okresie wywieszenia niniejszego „Obwieszczenia” tj. do dnia 10 października 2019 r. strony mogą wnieść odwołanie od przedmiotowej decyzji do Prezesa Wód Polskich w Warszawie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie, 35-103 Rzeszów, ul. Hanasiewicza 17B.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:
1. Burmistrz Boguchwały, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała
2. Starosta Rzeszowski, ul. Grunwaldzka 15, 35-068 Rzeszów
3. a/a

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się