Data ważności publikacji artykułu wygasła. Artykuł został przeniesiony do archiwum.
2019-09-11

Zarząd Zlewni w Krośnie – OBWIESZCZENIEz dnia 9 września 2019 r.

Zarząd Zlewni w Krośnie – OBWIESZCZENIEz dnia 9 września 2019 r.

           

Na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie zawiadamiao wszczęciu i zakończeniu postępowania administracyjnegow sprawie:

  1. wygaszenia decyzji Starosty Łańcuckiego z dnia 16 czerwca 2014 r. znak: OŚ-III.6341.17.2014 w części dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wody podziemnej z poziomu czwartorzędowego z ujęcia Dąbrówki studniami wierconymi: S-1bis, S-2, S-3bis, S-4, S-5bis, S-6, S-7;
  2. wygaszenia decyzji Starosty Łańcuckiego z dnia 7 lutego 2017 r. znak: OŚ-III.6341.86.2016 w części dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wody podziemnej ze studni wierconej S-8 wchodzącej w skład wodociągowego ujęcia wody „Dabrówki” tj. punktu I.2.;
  3. udzielenia Łańcuckiemu Zakładowi Komunalnemu Sp. z o. o. pozwolenia wodnoprawnego na:wykonanie urządzenia wodnego, tj. studni S-2A na działce o nr ewid. 1324 obręb Dąbrówki oraz na usługę wodną polegającą na poborze wody podziemnej z poziomu czwartorzędowego z ujęcia wody „Dąbrówki” studniami wierconymi oznaczonymi jako: S-1bis, S-2A, S-3bis, S-4, S-5bis, S-6, S-7, S-8. Studnie znajdują się na działkach o nr ewid.: 1330 obręb Dąbrówki (studnia S-1bis), 1324 obręb Dąbrówki (studnia S-2A), 1322 obręb Dąbrówki (studnia S-3bis), 1321 obręb Dąbrówki (studnia S-4), 1980/1 obręb Czarna (studnia S-5bis), 1326/37 obręb Dąbrówki (studnia S-6), 564/1 obręb Dąbrówki (studnia S-7), 839/2 obręb Dąbrówki (studnia S-8);

Wnioskodawca:  Łańcucki Zakład Komunalny Sp z o.o.

Data złożenia wniosku:30 sierpnia 2019 r.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się