2019-09-12

ZZ w Zielonej Górze – informacja o wszczęciu postępowania ws. przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) Zarząd Zlewni w Zielonej Górze informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie:

przeniesienia na Wnioskodawcę, pozwolenia wodnoprawnego, udzielonegoPaństwu Ewelinie i Marcinowi Jankowiak decyzją Prezydenta Miasta Zielona Góra znak: DR-OS.6341.21.2017.MK z dnia 11.04.2017 r., na przebudowę rowu Su-1 na działce nr 116/4 obręb 44 w Zielonej Górze poprzez likwidację odcinka rowu znajdującego się na działce nr 116/4 obr. 44, poprzez zasypanie i zagęszczenie zasypanego odcinka o długości 41,5 m oraz na wykonanie nowego odcinka rowu w formie zabudowanej – rurociąg z rur betonowych ⌀600 o łącznej długości 57,0 m.

 

Wnioskodawca: Stacja Mechanika Pojazdowa Iwona Szafrańska i Zbigniew Szafrański

Data złożenia wniosku:26.08.2019r.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się