Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania


  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
31 Remont lewostronnego wału rz. Odry w km 185+500 – 191+000 w m. Prędocin – Zwa... 2018-08-16 10:30 przetarg nieograniczony 2018-08-16 Zobacz
32 Utrzymanie wód i budowli regulacyjnych, utrzymanie obiektów piętrzących, utrz... 2018-09-10 09:00 przetarg nieograniczony 2018-08-14 Zobacz
33 Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych, kanałów oraz zbiorników wodnych na tere... 2018-09-03 10:00 przetarg nieograniczony 2018-08-14 Zobacz
34 „Usługa ochrony osób, mienia i budynków na potrzeby Państwowego Gospodarstwa ... 2018-08-10 09:30 przetarg nieograniczony 2018-08-10 Zobacz
35 Analiza konsekwencji hydrologiczno-gospodarczych zaprzestania lub zmiany kier... 2018-08-10 10:00 przetarg nieograniczony 2018-08-10 Zobacz
36 Odcinkowa przebudowa koryta cieku nr ew. 473 wraz z przepustami w km 0+000 –... 2018-08-17 09:30 przetarg nieograniczony 2018-08-02 Zobacz
37 Konserwacja bieżąca rzek i kanałów na terenie działania Nadzoru Wodnego w Zie... 2018-09-11 10:00 przetarg nieograniczony 2018-08-02 Zobacz
38 Analiza koncepcyjna sposobu uszczelnienia obwałowań rz. Gostynki w km wał le... 2018-09-10 10:00 przetarg nieograniczony 2018-08-01 Zobacz
39 Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych oraz zbiorników wodnych na terenie dział... 2018-09-06 09:00 przetarg nieograniczony 2018-07-31 Zobacz
40 Utrzymanie wód oraz mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną na 20... 2018-09-04 10:00 przetarg nieograniczony 2018-07-31 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się