Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania


  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
41 Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Olszt... 2018-06-28 10:00 przetarg nieograniczony 2018-06-07 Zobacz
42 Dostawa artykułów biurowych oraz papieru kserograficznego 2018-05-25 10:30 przetarg nieograniczony 2018-06-06 Zobacz
43 Dostawa chemii gospodarczej i artykułów higienicznych Państwowego Gospodarstw... 2018-05-25 09:30 przetarg nieograniczony 2018-06-06 Zobacz
44 Bieżąca obsługa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej – wałów przeciwpowodziowy... 2018-06-04 10:00 przetarg nieograniczony 2018-06-04 Zobacz
45 Koszenie wałów przeciwpowodziowych na obszarze NW Proszowice, NW Brzesko, NW... 2018-06-25 09:00 przetarg nieograniczony 2018-06-01 Zobacz
46 Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Olszt... 2018-06-26 10:00 przetarg nieograniczony 2018-05-30 Zobacz
47 Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Olszt... 2018-06-26 10:00 przetarg nieograniczony 2018-05-30 Zobacz
48 Dokumentacja na potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód śródlą... 2018-05-24 15:00 zamówienie z wolnej ręki 2018-05-25 Zobacz
49 RZGW w Gdańsku: wykaz wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych ora... 2018-05-23 15:00 zamówienie z wolnej ręki 2018-05-24 Zobacz
50 Zarząd Zlewni w Gdańsku: Konserwacja bieżąca kanałów z podziałem na sześć części 2018-06-28 11:00 przetarg nieograniczony 2018-05-18 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się