Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania


  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
51 Utrzymanie cieków w zlewni rzeki Bóbr na terenie działania Zarządu Zlewni w L... 2018-08-29 09:00 przetarg nieograniczony 2018-08-16 Zobacz
52 "Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Sieradzu " 2018-08-27 11:00 przetarg nieograniczony 2018-08-03 Zobacz
53 Dozór i eksploatacja przepompowni melioracyjnych na terenie działania Zarządu... 2018-08-27 10:00 przetarg nieograniczony 2018-08-03 Zobacz
54 „Kwiatkowice - Rogów Legnicki – odbudowa wałów p/pow., gm. Prochowice” Nadzór... 2018-08-28 10:30 przetarg nieograniczony 2018-08-02 Zobacz
55 Sporządzenie i uzgodnienie dokumentacji projektowej dla obiektu hydrotechni... 2018-07-26 12:00 zapytanie o cenę 2018-07-31 Zobacz
56 Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni ... 2018-08-28 10:00 przetarg nieograniczony 2018-07-30 Zobacz
57 Utrzymanie przepompowni w miejscowości Ostaszów wraz z znadzorem nad instalac... 2018-07-25 12:00 zapytanie o cenę 2018-07-26 Zobacz
58 Rozbiórka tam bobrowych, przetamowań i zatorów na ciekach naturalnych na tere... 2018-08-27 09:30 przetarg nieograniczony 2018-07-21 Zobacz
59 część I. „Czyszczenie czaszy i brzegów zbiornika wodnego Porąbka z zanieczysz... 2018-08-28 10:00 przetarg nieograniczony 2018-07-20 Zobacz
60 Wycinka drzew, przerostów i zakrzaczeń oraz rozbiórka tam bobrowych i zatorów... 2018-08-23 09:30 przetarg nieograniczony 2018-07-18 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się