Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania


  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
81 Wykonanie remontu śluz wałowych na terenie nadzorów wodnych Proszowice, Krakó... 2018-09-14 10:00 przetarg nieograniczony 2018-09-20 Zobacz
82 Obsługa pompowni odwadniających tereny będące w zasięgu oddziaływania wód spi... 2018-09-05 10:00 przetarg nieograniczony 2018-09-14 Zobacz
83 Oczyszczenie i udrożnienie rowów przy kompleksie odwodnieniowym Łączany –Skaw... 2018-09-05 11:00 przetarg nieograniczony 2018-09-14 Zobacz
84 Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych w zlewni rzeki Bóbr na terenie działania... 2018-09-10 09:00 przetarg nieograniczony 2018-09-13 Zobacz
85 Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu PGW WP R... 2018-09-05 10:00 przetarg nieograniczony 2018-09-12 Zobacz
86 Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego oraz wytycznych naprawy nabrzeża Wi... 2018-09-04 15:00 zamówienie z wolnej ręki 2018-09-10 Zobacz
87 „Pięcioletnia kontrola stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych rzeki Nid... 2018-09-10 10:00 przetarg nieograniczony 2018-09-10 Zobacz
88 Dozór i eksploatacja zbiorników wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w... 2018-08-29 15:00 zapytanie o cenę 2018-09-06 Zobacz
89 Utrzymanie zbiornika retencyjnego Witków w zlewni rzeki Bóbr na terenie dział... 2018-08-30 10:00 zapytanie o cenę 2018-08-31 Zobacz
90 Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Ciechanowie 2018-09-27 09:00 przetarg nieograniczony 2018-08-27 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się