Lista artykułów

Nazwa artykułu
Decyzja PO.RET.070.454.2.2018.MZ
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków Dotyczy: Gminy Rząśnia Wnioskodawca: Zakład
Gospodarki Komunalnej Rząśnia, ul. 1 Maja 18, 98-332 Rząśnia
20.06.2018 więcej
Decyzja PO.RET.070.446.2.2018.MZ
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków Dotyczy: Gminy Szczerców Wnioskodawca: Zakład
Gospodarki Komunalnej Gminy Szczerców, ul. Tenusa 28, 97-420
Szczerców
20.06.2018 więcej
Decyzja PO.RET.070.443.2.2018.MZ
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę Dotyczy: Gminy
Poznań Wnioskodawca: Aqualink Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów
38, 60-462 Poznań
20.06.2018 więcej
Decyzja PO.RET.070.282.2.2018.ZG
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków Dotyczy: Gminy Łubnice Wnioskodawca: Gmina
Łubnice, ul. Gen. W. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice
20.06.2018 więcej
Decyzja PO.RET.070.152.2.2018.KS
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków Dotyczy: Gminy Wierzchlas Wnioskodawca: Gmina
Wierzchlas, ul. Szkolna 7, 98-324 Wierzchlas
20.06.2018 więcej
Decyzja PO.RET.070.286.2.2018.ZG
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków Dotyczy: Gminy Miejskiej Pabianice oraz w Gminie
Pabianice na terenie wsi Bychlew, Jadwinin i Hermanów
Wnioskodawca: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w
Pabianicach, ul. Warzywna 3, 95-200 Pabianice
20.06.2018 więcej
Decyzja PO.RET.070.228.2.2018.ZG
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków Dotyczy: Gminy Poddębice Wnioskodawca: Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z
o.o., ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice
20.06.2018 więcej
Decyzja PO.RET.070.221.2.2018.ZG
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków Dotyczy: Gminy Pabianice Wnioskodawca: Gmina
Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice
20.06.2018 więcej
Decyzja PO.RET.070.22.2.2018.MZ
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków Dotyczy: Gminy Sławno Wnioskodawca: Samorządowy
Zakład Komunalny w Sławnie, ul. Marszałka Józefa
Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno
20.06.2018 więcej
Decyzja PO.RET.070.48.2.2018.KS
Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków Dotyczy: Gminy
Ostroróg Wnioskodawca: Urząd Miasta i Gminy Ostroróg, ul.
Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg
20.06.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się