Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-02-16 22:30:10  Wojciech Iwanicki
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-02-27 14:11:19  Wojciech Iwanicki

Pole full zmieniło wartość z '<p> strona w budowie</p> ' na '<!--?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?--> <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-type" /> <meta content="[ #DESCRIPTION# ]" name="Description" /> <meta content="[ #DESCRIPTION# ]" name="Keywords" /> <meta content="[ #AUTHOR# ]" name="Author" /> <meta content="CoreEditor" name="Generator" /> <title></title> <p> <img alt="" border="0" height="656" src="http://batgaz.pl/mapa/mapa-polski.jpg" usemap="#nazwa" width="700" /><map name="nazwa"><area alt="wp" coords="516,415,519,431,528,442,546,443,547,456,560,457,568,465,572,471,571,478,571,483,589,489,599,488,610,486,621,477,626,476,636,481,645,481,651,474,658,472,665,468,666,457,669,444,666,434,666,425,658,412,653,402,647,394,643,381,642,377,636,364,634,352,634,345,633,338,629,331,629,314,627,301,618,296,611,293,604,288,585,290,572,302,564,302,555,305,548,309,529,314,517,320,515,328,515,344,505,354" href="http://www.wp.pl" shape="poly" target="_top" /> <area alt="onet" coords="393,481,382,490,368,492,361,501,354,506,351,523,344,533,342,543,351,553,357,564,365,575,374,585,377,597,383,612,402,613,419,594,437,596,456,596,467,598,480,589,501,585,503,578,497,565,483,547,486,522,481,510,484,490,475,492,450,501,429,506,422,494,408,483" href="http://one.pl" shape="poly" target="_top" /></map></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

strona w budowie

wp onet

2018-02-27 14:12:17  Wojciech Iwanicki

Pole full zmieniło wartość z '<!--?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?--> <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-type" /> <meta content="[ #DESCRIPTION# ]" name="Description" /> <meta content="[ #DESCRIPTION# ]" name="Keywords" /> <meta content="[ #AUTHOR# ]" name="Author" /> <meta content="CoreEditor" name="Generator" /> <title></title> <p> <img alt="" border="0" height="656" src="http://batgaz.pl/mapa/mapa-polski.jpg" usemap="#nazwa" width="700" /><map name="nazwa"><area alt="wp" coords="516,415,519,431,528,442,546,443,547,456,560,457,568,465,572,471,571,478,571,483,589,489,599,488,610,486,621,477,626,476,636,481,645,481,651,474,658,472,665,468,666,457,669,444,666,434,666,425,658,412,653,402,647,394,643,381,642,377,636,364,634,352,634,345,633,338,629,331,629,314,627,301,618,296,611,293,604,288,585,290,572,302,564,302,555,305,548,309,529,314,517,320,515,328,515,344,505,354" href="http://www.wp.pl" shape="poly" target="_top" /> <area alt="onet" coords="393,481,382,490,368,492,361,501,354,506,351,523,344,533,342,543,351,553,357,564,365,575,374,585,377,597,383,612,402,613,419,594,437,596,456,596,467,598,480,589,501,585,503,578,497,565,483,547,486,522,481,510,484,490,475,492,450,501,429,506,422,494,408,483" href="http://one.pl" shape="poly" target="_top" /></map></p> ' na '<p> strona w budowie</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

wp onet

strona w budowie

2018-06-07 14:13:05  Daniel Kociołek

Pole full zmieniło wartość z '<p> strona w budowie</p> ' na '<p> <span style="font-size:0.875em;">Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku gł&oacute;wnym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną.&nbsp;</span></p> <h1> <span style="font-size:0.875em;">Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwane dalej Wodami Polskimi, działa na podstawie przepis&oacute;w ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. &ndash; Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180), oraz statutu nadanego w&nbsp; ramach Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2506).</span></h1> <p> <span style="font-size:0.875em;">Wody Polskie są państwową osobą prawną (art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z p&oacute;źn. zm.) w skład kt&oacute;rej wchodzą następujące jednostki organizacyjne:</span></p> <p> <span style="font-size:0.875em;">- Krajowy Zarząd Gospodarki&nbsp;Wodnej z siedzibą w Warszawie;</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:0.875em;">- regionalne zarządy gospodarki&nbsp;wodnej z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu;</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:0.875em;">- 50 zarząd&oacute;w zlewni;</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:0.875em;">- 330 nadzor&oacute;w&nbsp;wodnych.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:0.875em;">Adres siedzib jednostek organizacyjnych znajdują się w zakładce regionalne zarządy gospodarki wodnej.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:0.875em;">Wody Polskie prowadzą działania z zakresu ochrony przed powodzią i&nbsp;suszą oraz ochrony jakości naszych zasob&oacute;w wodnych, wykonują prawa właścicielskie w stosunku do w&oacute;d publicznych, kt&oacute;re są własnością Skarbu Państwa, naliczają i pobierają opłaty za usługi wodne. Wody Polskie pełnią też funkcję organu regulacyjnego w celu ochrony mieszkańc&oacute;w przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych.</span></p> <p> <span style="font-size:0.875em;">Prezes W&oacute;d Polskich albo dyrektorzy regionalnych zarząd&oacute;w gospodarki wodnejzatwierdzają taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ściek&oacute;w, opiniują projekty regulamin&oacute;w dostarczania wody i&nbsp;odprowadzania ściek&oacute;w oraz rozstrzygają spory między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami ich usług.</span></p> <p> <span style="font-size:0.875em;">Bezpośrednią przyczyną reformy gospodarki wodnej jest obowiązek realizacji postanowień Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. &ndash; tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej, kt&oacute;ra ustanawia ramy wsp&oacute;lnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Przeprowadzenie reformy było warunkiem, kt&oacute;ry Polska musiała spełnić, by korzystać ze środk&oacute;w z program&oacute;w operacyjnych Unii Europejskiej na lata 2014-2020.</span></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

strona w budowie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną. 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwane dalej Wodami Polskimi, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180), oraz statutu nadanego w  ramach Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2506).

Wody Polskie są państwową osobą prawną (art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) w skład której wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

- Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie;

 

- regionalne zarządy gospodarki wodnej z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu;

 

- 50 zarządów zlewni;

 

- 330 nadzorów wodnych.

 

Adres siedzib jednostek organizacyjnych znajdują się w zakładce regionalne zarządy gospodarki wodnej.

 

Wody Polskie prowadzą działania z zakresu ochrony przed powodzią i suszą oraz ochrony jakości naszych zasobów wodnych, wykonują prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych, które są własnością Skarbu Państwa, naliczają i pobierają opłaty za usługi wodne. Wody Polskie pełnią też funkcję organu regulacyjnego w celu ochrony mieszkańców przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

Prezes Wód Polskich albo dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnejzatwierdzają taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, opiniują projekty regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz rozstrzygają spory między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami ich usług.

Bezpośrednią przyczyną reformy gospodarki wodnej jest obowiązek realizacji postanowień Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. – tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej, która ustanawia ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Przeprowadzenie reformy było warunkiem, który Polska musiała spełnić, by korzystać ze środków z programów operacyjnych Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

2018-06-07 14:20:51  Daniel Kociołek

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-size:0.875em;">Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku gł&oacute;wnym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną.&nbsp;</span></p> <h1> <span style="font-size:0.875em;">Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwane dalej Wodami Polskimi, działa na podstawie przepis&oacute;w ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. &ndash; Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180), oraz statutu nadanego w&nbsp; ramach Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2506).</span></h1> <p> <span style="font-size:0.875em;">Wody Polskie są państwową osobą prawną (art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z p&oacute;źn. zm.) w skład kt&oacute;rej wchodzą następujące jednostki organizacyjne:</span></p> <p> <span style="font-size:0.875em;">- Krajowy Zarząd Gospodarki&nbsp;Wodnej z siedzibą w Warszawie;</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:0.875em;">- regionalne zarządy gospodarki&nbsp;wodnej z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu;</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:0.875em;">- 50 zarząd&oacute;w zlewni;</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:0.875em;">- 330 nadzor&oacute;w&nbsp;wodnych.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:0.875em;">Adres siedzib jednostek organizacyjnych znajdują się w zakładce regionalne zarządy gospodarki wodnej.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:0.875em;">Wody Polskie prowadzą działania z zakresu ochrony przed powodzią i&nbsp;suszą oraz ochrony jakości naszych zasob&oacute;w wodnych, wykonują prawa właścicielskie w stosunku do w&oacute;d publicznych, kt&oacute;re są własnością Skarbu Państwa, naliczają i pobierają opłaty za usługi wodne. Wody Polskie pełnią też funkcję organu regulacyjnego w celu ochrony mieszkańc&oacute;w przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych.</span></p> <p> <span style="font-size:0.875em;">Prezes W&oacute;d Polskich albo dyrektorzy regionalnych zarząd&oacute;w gospodarki wodnejzatwierdzają taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ściek&oacute;w, opiniują projekty regulamin&oacute;w dostarczania wody i&nbsp;odprowadzania ściek&oacute;w oraz rozstrzygają spory między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami ich usług.</span></p> <p> <span style="font-size:0.875em;">Bezpośrednią przyczyną reformy gospodarki wodnej jest obowiązek realizacji postanowień Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. &ndash; tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej, kt&oacute;ra ustanawia ramy wsp&oacute;lnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Przeprowadzenie reformy było warunkiem, kt&oacute;ry Polska musiała spełnić, by korzystać ze środk&oacute;w z program&oacute;w operacyjnych Unii Europejskiej na lata 2014-2020.</span></p> ' na '<p> <span style="font-size:0.875em;">Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku gł&oacute;wnym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną.&nbsp;</span></p> <p> &nbsp;</p> <h1> <span style="font-size:0.875em;">Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwane dalej Wodami Polskimi, działa na podstawie przepis&oacute;w ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. &ndash; Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180), oraz statutu nadanego w&nbsp; ramach Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2506).</span></h1> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:0.875em;">Wody Polskie są państwową osobą prawną (art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z p&oacute;źn. zm.) w skład kt&oacute;rej wchodzą następujące jednostki organizacyjne:</span></p> <p> <span style="font-size:0.875em;">- Krajowy Zarząd Gospodarki&nbsp;Wodnej z siedzibą w Warszawie;</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:0.875em;">- regionalne zarządy gospodarki&nbsp;wodnej z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu;</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:0.875em;">- 50 zarząd&oacute;w zlewni;</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:0.875em;">- 330 nadzor&oacute;w&nbsp;wodnych.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:0.875em;">Adres siedzib jednostek organizacyjnych znajdują się w zakładce regionalne zarządy gospodarki wodnej.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:0.875em;">Wody Polskie prowadzą działania z zakresu ochrony przed powodzią i&nbsp;suszą oraz ochrony jakości naszych zasob&oacute;w wodnych, wykonują prawa właścicielskie w stosunku do w&oacute;d publicznych, kt&oacute;re są własnością Skarbu Państwa, naliczają i pobierają opłaty za usługi wodne. Wody Polskie pełnią też funkcję organu regulacyjnego w celu ochrony mieszkańc&oacute;w przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:0.875em;">Prezes W&oacute;d Polskich albo dyrektorzy regionalnych zarząd&oacute;w gospodarki wodnejzatwierdzają taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ściek&oacute;w, opiniują projekty regulamin&oacute;w dostarczania wody i&nbsp;odprowadzania ściek&oacute;w oraz rozstrzygają spory między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami ich usług.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:0.875em;">Bezpośrednią przyczyną reformy gospodarki wodnej jest obowiązek realizacji postanowień Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. &ndash; tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej, kt&oacute;ra ustanawia ramy wsp&oacute;lnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Przeprowadzenie reformy było warunkiem, kt&oacute;ry Polska musiała spełnić, by korzystać ze środk&oacute;w z program&oacute;w operacyjnych Unii Europejskiej na lata 2014-2020.</span></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną. 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwane dalej Wodami Polskimi, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180), oraz statutu nadanego w  ramach Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2506).

Wody Polskie są państwową osobą prawną (art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) w skład której wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

- Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie;

 

- regionalne zarządy gospodarki wodnej z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu;

 

- 50 zarządów zlewni;

 

- 330 nadzorów wodnych.

 

Adres siedzib jednostek organizacyjnych znajdują się w zakładce regionalne zarządy gospodarki wodnej.

 

Wody Polskie prowadzą działania z zakresu ochrony przed powodzią i suszą oraz ochrony jakości naszych zasobów wodnych, wykonują prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych, które są własnością Skarbu Państwa, naliczają i pobierają opłaty za usługi wodne. Wody Polskie pełnią też funkcję organu regulacyjnego w celu ochrony mieszkańców przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

Prezes Wód Polskich albo dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnejzatwierdzają taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, opiniują projekty regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz rozstrzygają spory między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami ich usług.

Bezpośrednią przyczyną reformy gospodarki wodnej jest obowiązek realizacji postanowień Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. – tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej, która ustanawia ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Przeprowadzenie reformy było warunkiem, który Polska musiała spełnić, by korzystać ze środków z programów operacyjnych Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną. 

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwane dalej Wodami Polskimi, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180), oraz statutu nadanego w  ramach Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2506).

 

Wody Polskie są państwową osobą prawną (art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) w skład której wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

- Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie;

 

- regionalne zarządy gospodarki wodnej z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu;

 

- 50 zarządów zlewni;

 

- 330 nadzorów wodnych.

 

Adres siedzib jednostek organizacyjnych znajdują się w zakładce regionalne zarządy gospodarki wodnej.

 

Wody Polskie prowadzą działania z zakresu ochrony przed powodzią i suszą oraz ochrony jakości naszych zasobów wodnych, wykonują prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych, które są własnością Skarbu Państwa, naliczają i pobierają opłaty za usługi wodne. Wody Polskie pełnią też funkcję organu regulacyjnego w celu ochrony mieszkańców przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

 

Prezes Wód Polskich albo dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnejzatwierdzają taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, opiniują projekty regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz rozstrzygają spory między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami ich usług.

 

Bezpośrednią przyczyną reformy gospodarki wodnej jest obowiązek realizacji postanowień Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. – tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej, która ustanawia ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Przeprowadzenie reformy było warunkiem, który Polska musiała spełnić, by korzystać ze środków z programów operacyjnych Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

2018-06-07 14:21:50  Daniel Kociołek

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-size:0.875em;">Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku gł&oacute;wnym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną.&nbsp;</span></p> <p> &nbsp;</p> <h1> <span style="font-size:0.875em;">Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwane dalej Wodami Polskimi, działa na podstawie przepis&oacute;w ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. &ndash; Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180), oraz statutu nadanego w&nbsp; ramach Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2506).</span></h1> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:0.875em;">Wody Polskie są państwową osobą prawną (art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z p&oacute;źn. zm.) w skład kt&oacute;rej wchodzą następujące jednostki organizacyjne:</span></p> <p> <span style="font-size:0.875em;">- Krajowy Zarząd Gospodarki&nbsp;Wodnej z siedzibą w Warszawie;</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:0.875em;">- regionalne zarządy gospodarki&nbsp;wodnej z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu;</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:0.875em;">- 50 zarząd&oacute;w zlewni;</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:0.875em;">- 330 nadzor&oacute;w&nbsp;wodnych.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:0.875em;">Adres siedzib jednostek organizacyjnych znajdują się w zakładce regionalne zarządy gospodarki wodnej.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:0.875em;">Wody Polskie prowadzą działania z zakresu ochrony przed powodzią i&nbsp;suszą oraz ochrony jakości naszych zasob&oacute;w wodnych, wykonują prawa właścicielskie w stosunku do w&oacute;d publicznych, kt&oacute;re są własnością Skarbu Państwa, naliczają i pobierają opłaty za usługi wodne. Wody Polskie pełnią też funkcję organu regulacyjnego w celu ochrony mieszkańc&oacute;w przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:0.875em;">Prezes W&oacute;d Polskich albo dyrektorzy regionalnych zarząd&oacute;w gospodarki wodnejzatwierdzają taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ściek&oacute;w, opiniują projekty regulamin&oacute;w dostarczania wody i&nbsp;odprowadzania ściek&oacute;w oraz rozstrzygają spory między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami ich usług.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:0.875em;">Bezpośrednią przyczyną reformy gospodarki wodnej jest obowiązek realizacji postanowień Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. &ndash; tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej, kt&oacute;ra ustanawia ramy wsp&oacute;lnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Przeprowadzenie reformy było warunkiem, kt&oacute;ry Polska musiała spełnić, by korzystać ze środk&oacute;w z program&oacute;w operacyjnych Unii Europejskiej na lata 2014-2020.</span></p> ' na '<p> <span style="font-size:0.95em;">Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku gł&oacute;wnym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną.&nbsp;</span></p> <p> &nbsp;</p> <h1> <span style="font-size:0.95em;">Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwane dalej Wodami Polskimi, działa na podstawie przepis&oacute;w ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. &ndash; Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180), oraz statutu nadanego w&nbsp; ramach Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2506).</span></h1> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:0.95em;">Wody Polskie są państwową osobą prawną (art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z p&oacute;źn. zm.) w skład kt&oacute;rej wchodzą następujące jednostki organizacyjne:</span></p> <p> <span style="font-size:0.95em;">- Krajowy Zarząd Gospodarki&nbsp;Wodnej z siedzibą w Warszawie;</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:0.95em;">- regionalne zarządy gospodarki&nbsp;wodnej z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu;</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:0.95em;">- 50 zarząd&oacute;w zlewni;</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:0.95em;">- 330 nadzor&oacute;w&nbsp;wodnych.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:0.95em;">Adres siedzib jednostek organizacyjnych znajdują się w zakładce regionalne zarządy gospodarki wodnej.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:0.95em;">Wody Polskie prowadzą działania z zakresu ochrony przed powodzią i&nbsp;suszą oraz ochrony jakości naszych zasob&oacute;w wodnych, wykonują prawa właścicielskie w stosunku do w&oacute;d publicznych, kt&oacute;re są własnością Skarbu Państwa, naliczają i pobierają opłaty za usługi wodne. Wody Polskie pełnią też funkcję organu regulacyjnego w celu ochrony mieszkańc&oacute;w przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:0.95em;">Prezes W&oacute;d Polskich albo dyrektorzy regionalnych zarząd&oacute;w gospodarki wodnejzatwierdzają taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ściek&oacute;w, opiniują projekty regulamin&oacute;w dostarczania wody i&nbsp;odprowadzania ściek&oacute;w oraz rozstrzygają spory między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami ich usług.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:0.95em;">Bezpośrednią przyczyną reformy gospodarki wodnej jest obowiązek realizacji postanowień Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. &ndash; tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej, kt&oacute;ra ustanawia ramy wsp&oacute;lnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Przeprowadzenie reformy było warunkiem, kt&oacute;ry Polska musiała spełnić, by korzystać ze środk&oacute;w z program&oacute;w operacyjnych Unii Europejskiej na lata 2014-2020.</span></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną. 

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwane dalej Wodami Polskimi, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180), oraz statutu nadanego w  ramach Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2506).

 

Wody Polskie są państwową osobą prawną (art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) w skład której wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

- Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie;

 

- regionalne zarządy gospodarki wodnej z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu;

 

- 50 zarządów zlewni;

 

- 330 nadzorów wodnych.

 

Adres siedzib jednostek organizacyjnych znajdują się w zakładce regionalne zarządy gospodarki wodnej.

 

Wody Polskie prowadzą działania z zakresu ochrony przed powodzią i suszą oraz ochrony jakości naszych zasobów wodnych, wykonują prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych, które są własnością Skarbu Państwa, naliczają i pobierają opłaty za usługi wodne. Wody Polskie pełnią też funkcję organu regulacyjnego w celu ochrony mieszkańców przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

 

Prezes Wód Polskich albo dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnejzatwierdzają taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, opiniują projekty regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz rozstrzygają spory między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami ich usług.

 

Bezpośrednią przyczyną reformy gospodarki wodnej jest obowiązek realizacji postanowień Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. – tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej, która ustanawia ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Przeprowadzenie reformy było warunkiem, który Polska musiała spełnić, by korzystać ze środków z programów operacyjnych Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną. 

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwane dalej Wodami Polskimi, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180), oraz statutu nadanego w  ramach Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2506).

 

Wody Polskie są państwową osobą prawną (art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) w skład której wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

- Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie;

 

- regionalne zarządy gospodarki wodnej z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu;

 

- 50 zarządów zlewni;

 

- 330 nadzorów wodnych.

 

Adres siedzib jednostek organizacyjnych znajdują się w zakładce regionalne zarządy gospodarki wodnej.

 

Wody Polskie prowadzą działania z zakresu ochrony przed powodzią i suszą oraz ochrony jakości naszych zasobów wodnych, wykonują prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych, które są własnością Skarbu Państwa, naliczają i pobierają opłaty za usługi wodne. Wody Polskie pełnią też funkcję organu regulacyjnego w celu ochrony mieszkańców przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

 

Prezes Wód Polskich albo dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnejzatwierdzają taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, opiniują projekty regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz rozstrzygają spory między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami ich usług.

 

Bezpośrednią przyczyną reformy gospodarki wodnej jest obowiązek realizacji postanowień Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. – tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej, która ustanawia ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Przeprowadzenie reformy było warunkiem, który Polska musiała spełnić, by korzystać ze środków z programów operacyjnych Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

2018-06-08 08:26:23  Daniel Kociołek

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-size:0.95em;">Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku gł&oacute;wnym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną.&nbsp;</span></p> <p> &nbsp;</p> <h1> <span style="font-size:0.95em;">Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwane dalej Wodami Polskimi, działa na podstawie przepis&oacute;w ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. &ndash; Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180), oraz statutu nadanego w&nbsp; ramach Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2506).</span></h1> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:0.95em;">Wody Polskie są państwową osobą prawną (art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z p&oacute;źn. zm.) w skład kt&oacute;rej wchodzą następujące jednostki organizacyjne:</span></p> <p> <span style="font-size:0.95em;">- Krajowy Zarząd Gospodarki&nbsp;Wodnej z siedzibą w Warszawie;</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:0.95em;">- regionalne zarządy gospodarki&nbsp;wodnej z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu;</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:0.95em;">- 50 zarząd&oacute;w zlewni;</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:0.95em;">- 330 nadzor&oacute;w&nbsp;wodnych.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:0.95em;">Adres siedzib jednostek organizacyjnych znajdują się w zakładce regionalne zarządy gospodarki wodnej.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:0.95em;">Wody Polskie prowadzą działania z zakresu ochrony przed powodzią i&nbsp;suszą oraz ochrony jakości naszych zasob&oacute;w wodnych, wykonują prawa właścicielskie w stosunku do w&oacute;d publicznych, kt&oacute;re są własnością Skarbu Państwa, naliczają i pobierają opłaty za usługi wodne. Wody Polskie pełnią też funkcję organu regulacyjnego w celu ochrony mieszkańc&oacute;w przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:0.95em;">Prezes W&oacute;d Polskich albo dyrektorzy regionalnych zarząd&oacute;w gospodarki wodnejzatwierdzają taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ściek&oacute;w, opiniują projekty regulamin&oacute;w dostarczania wody i&nbsp;odprowadzania ściek&oacute;w oraz rozstrzygają spory między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami ich usług.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:0.95em;">Bezpośrednią przyczyną reformy gospodarki wodnej jest obowiązek realizacji postanowień Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. &ndash; tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej, kt&oacute;ra ustanawia ramy wsp&oacute;lnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Przeprowadzenie reformy było warunkiem, kt&oacute;ry Polska musiała spełnić, by korzystać ze środk&oacute;w z program&oacute;w operacyjnych Unii Europejskiej na lata 2014-2020.</span></p> ' na '<p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku gł&oacute;wnym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <h1 style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwane dalej Wodami Polskimi, działa na podstawie przepis&oacute;w ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. &ndash; Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180), oraz statutu nadanego w&nbsp; ramach Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2506).</span></h1> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">Wody Polskie są państwową osobą prawną (art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z p&oacute;źn. zm.) w skład kt&oacute;rej wchodzą następujące jednostki organizacyjne:</span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">- Krajowy Zarząd Gospodarki&nbsp;Wodnej z siedzibą w Warszawie;</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">- regionalne zarządy gospodarki&nbsp;wodnej z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu;</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">- 50 zarząd&oacute;w zlewni;</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">- 330 nadzor&oacute;w&nbsp;wodnych.</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">Adres siedzib jednostek organizacyjnych znajdują się w zakładce regionalne zarządy gospodarki wodnej.</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">Wody Polskie prowadzą działania z zakresu ochrony przed powodzią i&nbsp;suszą oraz ochrony jakości naszych zasob&oacute;w wodnych, wykonują prawa właścicielskie w stosunku do w&oacute;d publicznych, kt&oacute;re są własnością Skarbu Państwa, naliczają i pobierają opłaty za usługi wodne. Wody Polskie pełnią też funkcję organu regulacyjnego w celu ochrony mieszkańc&oacute;w przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych.</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">Prezes W&oacute;d Polskich albo dyrektorzy regionalnych zarząd&oacute;w gospodarki wodnejzatwierdzają taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ściek&oacute;w, opiniują projekty regulamin&oacute;w dostarczania wody i&nbsp;odprowadzania ściek&oacute;w oraz rozstrzygają spory między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami ich usług.</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">Bezpośrednią przyczyną reformy gospodarki wodnej jest obowiązek realizacji postanowień Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. &ndash; tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej, kt&oacute;ra ustanawia ramy wsp&oacute;lnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Przeprowadzenie reformy było warunkiem, kt&oacute;ry Polska musiała spełnić, by korzystać ze środk&oacute;w z program&oacute;w operacyjnych Unii Europejskiej na lata 2014-2020.</span></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną. 

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwane dalej Wodami Polskimi, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180), oraz statutu nadanego w  ramach Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2506).

 

Wody Polskie są państwową osobą prawną (art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) w skład której wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

- Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie;

 

- regionalne zarządy gospodarki wodnej z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu;

 

- 50 zarządów zlewni;

 

- 330 nadzorów wodnych.

 

Adres siedzib jednostek organizacyjnych znajdują się w zakładce regionalne zarządy gospodarki wodnej.

 

Wody Polskie prowadzą działania z zakresu ochrony przed powodzią i suszą oraz ochrony jakości naszych zasobów wodnych, wykonują prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych, które są własnością Skarbu Państwa, naliczają i pobierają opłaty za usługi wodne. Wody Polskie pełnią też funkcję organu regulacyjnego w celu ochrony mieszkańców przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

 

Prezes Wód Polskich albo dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnejzatwierdzają taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, opiniują projekty regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz rozstrzygają spory między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami ich usług.

 

Bezpośrednią przyczyną reformy gospodarki wodnej jest obowiązek realizacji postanowień Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. – tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej, która ustanawia ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Przeprowadzenie reformy było warunkiem, który Polska musiała spełnić, by korzystać ze środków z programów operacyjnych Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną. 

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwane dalej Wodami Polskimi, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180), oraz statutu nadanego w  ramach Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2506).

 

Wody Polskie są państwową osobą prawną (art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) w skład której wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

- Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie;

 

- regionalne zarządy gospodarki wodnej z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu;

 

- 50 zarządów zlewni;

 

- 330 nadzorów wodnych.

 

Adres siedzib jednostek organizacyjnych znajdują się w zakładce regionalne zarządy gospodarki wodnej.

 

Wody Polskie prowadzą działania z zakresu ochrony przed powodzią i suszą oraz ochrony jakości naszych zasobów wodnych, wykonują prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych, które są własnością Skarbu Państwa, naliczają i pobierają opłaty za usługi wodne. Wody Polskie pełnią też funkcję organu regulacyjnego w celu ochrony mieszkańców przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

 

Prezes Wód Polskich albo dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnejzatwierdzają taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, opiniują projekty regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz rozstrzygają spory między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami ich usług.

 

Bezpośrednią przyczyną reformy gospodarki wodnej jest obowiązek realizacji postanowień Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. – tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej, która ustanawia ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Przeprowadzenie reformy było warunkiem, który Polska musiała spełnić, by korzystać ze środków z programów operacyjnych Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

2018-06-08 08:27:30  Daniel Kociołek

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku gł&oacute;wnym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <h1 style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwane dalej Wodami Polskimi, działa na podstawie przepis&oacute;w ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. &ndash; Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180), oraz statutu nadanego w&nbsp; ramach Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2506).</span></h1> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">Wody Polskie są państwową osobą prawną (art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z p&oacute;źn. zm.) w skład kt&oacute;rej wchodzą następujące jednostki organizacyjne:</span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">- Krajowy Zarząd Gospodarki&nbsp;Wodnej z siedzibą w Warszawie;</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">- regionalne zarządy gospodarki&nbsp;wodnej z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu;</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">- 50 zarząd&oacute;w zlewni;</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">- 330 nadzor&oacute;w&nbsp;wodnych.</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">Adres siedzib jednostek organizacyjnych znajdują się w zakładce regionalne zarządy gospodarki wodnej.</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">Wody Polskie prowadzą działania z zakresu ochrony przed powodzią i&nbsp;suszą oraz ochrony jakości naszych zasob&oacute;w wodnych, wykonują prawa właścicielskie w stosunku do w&oacute;d publicznych, kt&oacute;re są własnością Skarbu Państwa, naliczają i pobierają opłaty za usługi wodne. Wody Polskie pełnią też funkcję organu regulacyjnego w celu ochrony mieszkańc&oacute;w przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych.</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">Prezes W&oacute;d Polskich albo dyrektorzy regionalnych zarząd&oacute;w gospodarki wodnejzatwierdzają taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ściek&oacute;w, opiniują projekty regulamin&oacute;w dostarczania wody i&nbsp;odprowadzania ściek&oacute;w oraz rozstrzygają spory między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami ich usług.</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">Bezpośrednią przyczyną reformy gospodarki wodnej jest obowiązek realizacji postanowień Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. &ndash; tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej, kt&oacute;ra ustanawia ramy wsp&oacute;lnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Przeprowadzenie reformy było warunkiem, kt&oacute;ry Polska musiała spełnić, by korzystać ze środk&oacute;w z program&oacute;w operacyjnych Unii Europejskiej na lata 2014-2020.</span></p> ' na '<p style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-size:0.875em;">Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku gł&oacute;wnym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną.&nbsp;</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.875em;">Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwane dalej Wodami Polskimi, działa na podstawie przepis&oacute;w ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. &ndash; Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180), oraz statutu nadanego w&nbsp; ramach Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2506).</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.875em;">Wody Polskie są państwową osobą prawną (art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z p&oacute;źn. zm.) w skład kt&oacute;rej wchodzą następujące jednostki organizacyjne:</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.875em;">- Krajowy Zarząd Gospodarki&nbsp;Wodnej z siedzibą w Warszawie;</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.875em;">- regionalne zarządy gospodarki&nbsp;wodnej z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu;</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.875em;">- 50 zarząd&oacute;w zlewni;</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.875em;">- 330 nadzor&oacute;w&nbsp;wodnych.</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.875em;">Adres siedzib jednostek organizacyjnych znajdują się w zakładce regionalne zarządy gospodarki wodnej.</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.875em;">Wody Polskie prowadzą działania z zakresu ochrony przed powodzią i&nbsp;suszą oraz ochrony jakości naszych zasob&oacute;w wodnych, wykonują prawa właścicielskie w stosunku do w&oacute;d publicznych, kt&oacute;re są własnością Skarbu Państwa, naliczają i pobierają opłaty za usługi wodne. Wody Polskie pełnią też funkcję organu regulacyjnego w celu ochrony mieszkańc&oacute;w przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych.</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.875em;">Prezes W&oacute;d Polskich albo dyrektorzy regionalnych zarząd&oacute;w gospodarki wodnejzatwierdzają taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ściek&oacute;w, opiniują projekty regulamin&oacute;w dostarczania wody i&nbsp;odprowadzania ściek&oacute;w oraz rozstrzygają spory między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami ich usług.</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.875em;">Bezpośrednią przyczyną reformy gospodarki wodnej jest obowiązek realizacji postanowień Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. &ndash; tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej, kt&oacute;ra ustanawia ramy wsp&oacute;lnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Przeprowadzenie reformy było warunkiem, kt&oacute;ry Polska musiała spełnić, by korzystać ze środk&oacute;w z program&oacute;w operacyjnych Unii Europejskiej na lata 2014-2020.</span></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną. 

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwane dalej Wodami Polskimi, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180), oraz statutu nadanego w  ramach Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2506).

 

Wody Polskie są państwową osobą prawną (art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) w skład której wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

- Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie;

 

- regionalne zarządy gospodarki wodnej z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu;

 

- 50 zarządów zlewni;

 

- 330 nadzorów wodnych.

 

Adres siedzib jednostek organizacyjnych znajdują się w zakładce regionalne zarządy gospodarki wodnej.

 

Wody Polskie prowadzą działania z zakresu ochrony przed powodzią i suszą oraz ochrony jakości naszych zasobów wodnych, wykonują prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych, które są własnością Skarbu Państwa, naliczają i pobierają opłaty za usługi wodne. Wody Polskie pełnią też funkcję organu regulacyjnego w celu ochrony mieszkańców przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

 

Prezes Wód Polskich albo dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnejzatwierdzają taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, opiniują projekty regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz rozstrzygają spory między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami ich usług.

 

Bezpośrednią przyczyną reformy gospodarki wodnej jest obowiązek realizacji postanowień Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. – tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej, która ustanawia ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Przeprowadzenie reformy było warunkiem, który Polska musiała spełnić, by korzystać ze środków z programów operacyjnych Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną. 

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwane dalej Wodami Polskimi, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180), oraz statutu nadanego w  ramach Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2506).

 

Wody Polskie są państwową osobą prawną (art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) w skład której wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

 

- Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie;

 

- regionalne zarządy gospodarki wodnej z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu;

 

- 50 zarządów zlewni;

 

- 330 nadzorów wodnych.

 

Adres siedzib jednostek organizacyjnych znajdują się w zakładce regionalne zarządy gospodarki wodnej.

 

Wody Polskie prowadzą działania z zakresu ochrony przed powodzią i suszą oraz ochrony jakości naszych zasobów wodnych, wykonują prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych, które są własnością Skarbu Państwa, naliczają i pobierają opłaty za usługi wodne. Wody Polskie pełnią też funkcję organu regulacyjnego w celu ochrony mieszkańców przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

 

Prezes Wód Polskich albo dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnejzatwierdzają taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, opiniują projekty regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz rozstrzygają spory między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami ich usług.

 

Bezpośrednią przyczyną reformy gospodarki wodnej jest obowiązek realizacji postanowień Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. – tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej, która ustanawia ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Przeprowadzenie reformy było warunkiem, który Polska musiała spełnić, by korzystać ze środków z programów operacyjnych Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

10  2018-06-08 08:31:54  Daniel Kociołek

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-size:0.875em;">Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku gł&oacute;wnym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną.&nbsp;</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.875em;">Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwane dalej Wodami Polskimi, działa na podstawie przepis&oacute;w ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. &ndash; Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180), oraz statutu nadanego w&nbsp; ramach Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2506).</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.875em;">Wody Polskie są państwową osobą prawną (art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z p&oacute;źn. zm.) w skład kt&oacute;rej wchodzą następujące jednostki organizacyjne:</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.875em;">- Krajowy Zarząd Gospodarki&nbsp;Wodnej z siedzibą w Warszawie;</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.875em;">- regionalne zarządy gospodarki&nbsp;wodnej z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu;</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.875em;">- 50 zarząd&oacute;w zlewni;</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.875em;">- 330 nadzor&oacute;w&nbsp;wodnych.</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.875em;">Adres siedzib jednostek organizacyjnych znajdują się w zakładce regionalne zarządy gospodarki wodnej.</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.875em;">Wody Polskie prowadzą działania z zakresu ochrony przed powodzią i&nbsp;suszą oraz ochrony jakości naszych zasob&oacute;w wodnych, wykonują prawa właścicielskie w stosunku do w&oacute;d publicznych, kt&oacute;re są własnością Skarbu Państwa, naliczają i pobierają opłaty za usługi wodne. Wody Polskie pełnią też funkcję organu regulacyjnego w celu ochrony mieszkańc&oacute;w przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych.</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.875em;">Prezes W&oacute;d Polskich albo dyrektorzy regionalnych zarząd&oacute;w gospodarki wodnejzatwierdzają taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ściek&oacute;w, opiniują projekty regulamin&oacute;w dostarczania wody i&nbsp;odprowadzania ściek&oacute;w oraz rozstrzygają spory między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami ich usług.</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.875em;">Bezpośrednią przyczyną reformy gospodarki wodnej jest obowiązek realizacji postanowień Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. &ndash; tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej, kt&oacute;ra ustanawia ramy wsp&oacute;lnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Przeprowadzenie reformy było warunkiem, kt&oacute;ry Polska musiała spełnić, by korzystać ze środk&oacute;w z program&oacute;w operacyjnych Unii Europejskiej na lata 2014-2020.</span></p> ' na '<p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;"><strong>Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku gł&oacute;wnym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną.&nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwane dalej Wodami Polskimi, działa na podstawie przepis&oacute;w ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. &ndash; Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180), oraz statutu nadanego w&nbsp; ramach Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2506).</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">Wody Polskie są państwową osobą prawną (art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z p&oacute;źn. zm.) w skład kt&oacute;rej wchodzą następujące jednostki organizacyjne:</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <ol> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">Krajowy Zarząd Gospodarki&nbsp;Wodnej z siedzibą w Warszawie;</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">regionalne zarządy gospodarki&nbsp;wodnej z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu;</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">50 zarząd&oacute;w zlewni;</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">330 nadzor&oacute;w&nbsp;wodnych.</span></li> </ol> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">Adres siedzib jednostek organizacyjnych znajdują się w zakładce <a href="https://wodypolskie.bip.gov.pl/regionalne-zarzady-gospodarki-wodnej/regionalne-zarzady-gospodarki-wodnej.html">regionalne zarządy gospodarki wodnej.</a></span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">Wody Polskie prowadzą działania z zakresu ochrony przed powodzią i&nbsp;suszą oraz ochrony jakości naszych zasob&oacute;w wodnych, wykonują prawa właścicielskie w stosunku do w&oacute;d publicznych, kt&oacute;re są własnością Skarbu Państwa, naliczają i pobierają opłaty za usługi wodne. Wody Polskie pełnią też funkcję organu regulacyjnego w celu ochrony mieszkańc&oacute;w przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych.</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">Prezes W&oacute;d Polskich albo dyrektorzy regionalnych zarząd&oacute;w gospodarki wodnejzatwierdzają taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ściek&oacute;w, opiniują projekty regulamin&oacute;w dostarczania wody i&nbsp;odprowadzania ściek&oacute;w oraz rozstrzygają spory między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami ich usług.</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">Bezpośrednią przyczyną reformy gospodarki wodnej jest obowiązek realizacji postanowień Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. &ndash; tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej, kt&oacute;ra ustanawia ramy wsp&oacute;lnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Przeprowadzenie reformy było warunkiem, kt&oacute;ry Polska musiała spełnić, by korzystać ze środk&oacute;w z program&oacute;w operacyjnych Unii Europejskiej na lata 2014-2020.</span></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną. 

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwane dalej Wodami Polskimi, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180), oraz statutu nadanego w  ramach Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2506).

 

Wody Polskie są państwową osobą prawną (art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) w skład której wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

 

- Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie;

 

- regionalne zarządy gospodarki wodnej z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu;

 

- 50 zarządów zlewni;

 

- 330 nadzorów wodnych.

 

Adres siedzib jednostek organizacyjnych znajdują się w zakładce regionalne zarządy gospodarki wodnej.

 

Wody Polskie prowadzą działania z zakresu ochrony przed powodzią i suszą oraz ochrony jakości naszych zasobów wodnych, wykonują prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych, które są własnością Skarbu Państwa, naliczają i pobierają opłaty za usługi wodne. Wody Polskie pełnią też funkcję organu regulacyjnego w celu ochrony mieszkańców przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

 

Prezes Wód Polskich albo dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnejzatwierdzają taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, opiniują projekty regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz rozstrzygają spory między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami ich usług.

 

Bezpośrednią przyczyną reformy gospodarki wodnej jest obowiązek realizacji postanowień Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. – tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej, która ustanawia ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Przeprowadzenie reformy było warunkiem, który Polska musiała spełnić, by korzystać ze środków z programów operacyjnych Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną. 

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwane dalej Wodami Polskimi, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180), oraz statutu nadanego w  ramach Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2506).

 

Wody Polskie są państwową osobą prawną (art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) w skład której wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

 

 1. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie;
 2. regionalne zarządy gospodarki wodnej z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu;
 3. 50 zarządów zlewni;
 4. 330 nadzorów wodnych.

 

Adres siedzib jednostek organizacyjnych znajdują się w zakładce regionalne zarządy gospodarki wodnej.

 

Wody Polskie prowadzą działania z zakresu ochrony przed powodzią i suszą oraz ochrony jakości naszych zasobów wodnych, wykonują prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych, które są własnością Skarbu Państwa, naliczają i pobierają opłaty za usługi wodne. Wody Polskie pełnią też funkcję organu regulacyjnego w celu ochrony mieszkańców przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

 

Prezes Wód Polskich albo dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnejzatwierdzają taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, opiniują projekty regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz rozstrzygają spory między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami ich usług.

 

Bezpośrednią przyczyną reformy gospodarki wodnej jest obowiązek realizacji postanowień Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. – tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej, która ustanawia ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Przeprowadzenie reformy było warunkiem, który Polska musiała spełnić, by korzystać ze środków z programów operacyjnych Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

11  2018-06-08 08:35:17  Daniel Kociołek

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;"><strong>Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku gł&oacute;wnym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną.&nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwane dalej Wodami Polskimi, działa na podstawie przepis&oacute;w ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. &ndash; Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180), oraz statutu nadanego w&nbsp; ramach Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2506).</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">Wody Polskie są państwową osobą prawną (art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z p&oacute;źn. zm.) w skład kt&oacute;rej wchodzą następujące jednostki organizacyjne:</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <ol> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">Krajowy Zarząd Gospodarki&nbsp;Wodnej z siedzibą w Warszawie;</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">regionalne zarządy gospodarki&nbsp;wodnej z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu;</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">50 zarząd&oacute;w zlewni;</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">330 nadzor&oacute;w&nbsp;wodnych.</span></li> </ol> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">Adres siedzib jednostek organizacyjnych znajdują się w zakładce <a href="https://wodypolskie.bip.gov.pl/regionalne-zarzady-gospodarki-wodnej/regionalne-zarzady-gospodarki-wodnej.html">regionalne zarządy gospodarki wodnej.</a></span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">Wody Polskie prowadzą działania z zakresu ochrony przed powodzią i&nbsp;suszą oraz ochrony jakości naszych zasob&oacute;w wodnych, wykonują prawa właścicielskie w stosunku do w&oacute;d publicznych, kt&oacute;re są własnością Skarbu Państwa, naliczają i pobierają opłaty za usługi wodne. Wody Polskie pełnią też funkcję organu regulacyjnego w celu ochrony mieszkańc&oacute;w przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych.</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">Prezes W&oacute;d Polskich albo dyrektorzy regionalnych zarząd&oacute;w gospodarki wodnejzatwierdzają taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ściek&oacute;w, opiniują projekty regulamin&oacute;w dostarczania wody i&nbsp;odprowadzania ściek&oacute;w oraz rozstrzygają spory między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami ich usług.</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">Bezpośrednią przyczyną reformy gospodarki wodnej jest obowiązek realizacji postanowień Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. &ndash; tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej, kt&oacute;ra ustanawia ramy wsp&oacute;lnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Przeprowadzenie reformy było warunkiem, kt&oacute;ry Polska musiała spełnić, by korzystać ze środk&oacute;w z program&oacute;w operacyjnych Unii Europejskiej na lata 2014-2020.</span></p> ' na '<p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;"><strong>Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku gł&oacute;wnym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną.&nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwane dalej Wodami Polskimi, działa na podstawie przepis&oacute;w ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. &ndash; Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180), oraz <a href="http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2506/D2017000250601.pdf">statutu </a>nadanego w&nbsp; ramach Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2506).</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">Wody Polskie są państwową osobą prawną (art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z p&oacute;źn. zm.) w skład kt&oacute;rej wchodzą następujące jednostki organizacyjne:</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <ol> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">Krajowy Zarząd Gospodarki&nbsp;Wodnej z siedzibą w Warszawie;</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">regionalne zarządy gospodarki&nbsp;wodnej z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu;</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">50 zarząd&oacute;w zlewni;</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">330 nadzor&oacute;w&nbsp;wodnych.</span></li> </ol> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">Adres siedzib jednostek organizacyjnych znajdują się w zakładce <a href="https://wodypolskie.bip.gov.pl/regionalne-zarzady-gospodarki-wodnej/regionalne-zarzady-gospodarki-wodnej.html">regionalne zarządy gospodarki wodnej.</a></span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">Wody Polskie prowadzą działania z zakresu ochrony przed powodzią i&nbsp;suszą oraz ochrony jakości naszych zasob&oacute;w wodnych, wykonują prawa właścicielskie w stosunku do w&oacute;d publicznych, kt&oacute;re są własnością Skarbu Państwa, naliczają i pobierają opłaty za usługi wodne. Wody Polskie pełnią też funkcję organu regulacyjnego w celu ochrony mieszkańc&oacute;w przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych.</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">Prezes W&oacute;d Polskich albo dyrektorzy regionalnych zarząd&oacute;w gospodarki wodnejzatwierdzają taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ściek&oacute;w, opiniują projekty regulamin&oacute;w dostarczania wody i&nbsp;odprowadzania ściek&oacute;w oraz rozstrzygają spory między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami ich usług.</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">Bezpośrednią przyczyną reformy gospodarki wodnej jest obowiązek realizacji postanowień Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. &ndash; tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej, kt&oacute;ra ustanawia ramy wsp&oacute;lnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Przeprowadzenie reformy było warunkiem, kt&oacute;ry Polska musiała spełnić, by korzystać ze środk&oacute;w z program&oacute;w operacyjnych Unii Europejskiej na lata 2014-2020.</span></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną. 

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwane dalej Wodami Polskimi, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180), oraz statutu nadanego w  ramach Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2506).

 

Wody Polskie są państwową osobą prawną (art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) w skład której wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

 

 1. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie;
 2. regionalne zarządy gospodarki wodnej z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu;
 3. 50 zarządów zlewni;
 4. 330 nadzorów wodnych.

 

Adres siedzib jednostek organizacyjnych znajdują się w zakładce regionalne zarządy gospodarki wodnej.

 

Wody Polskie prowadzą działania z zakresu ochrony przed powodzią i suszą oraz ochrony jakości naszych zasobów wodnych, wykonują prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych, które są własnością Skarbu Państwa, naliczają i pobierają opłaty za usługi wodne. Wody Polskie pełnią też funkcję organu regulacyjnego w celu ochrony mieszkańców przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

 

Prezes Wód Polskich albo dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnejzatwierdzają taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, opiniują projekty regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz rozstrzygają spory między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami ich usług.

 

Bezpośrednią przyczyną reformy gospodarki wodnej jest obowiązek realizacji postanowień Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. – tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej, która ustanawia ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Przeprowadzenie reformy było warunkiem, który Polska musiała spełnić, by korzystać ze środków z programów operacyjnych Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną. 

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwane dalej Wodami Polskimi, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180), oraz statutu nadanego w  ramach Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2506).

 

Wody Polskie są państwową osobą prawną (art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) w skład której wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

 

 1. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie;
 2. regionalne zarządy gospodarki wodnej z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu;
 3. 50 zarządów zlewni;
 4. 330 nadzorów wodnych.

 

Adres siedzib jednostek organizacyjnych znajdują się w zakładce regionalne zarządy gospodarki wodnej.

 

Wody Polskie prowadzą działania z zakresu ochrony przed powodzią i suszą oraz ochrony jakości naszych zasobów wodnych, wykonują prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych, które są własnością Skarbu Państwa, naliczają i pobierają opłaty za usługi wodne. Wody Polskie pełnią też funkcję organu regulacyjnego w celu ochrony mieszkańców przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

 

Prezes Wód Polskich albo dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnejzatwierdzają taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, opiniują projekty regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz rozstrzygają spory między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami ich usług.

 

Bezpośrednią przyczyną reformy gospodarki wodnej jest obowiązek realizacji postanowień Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. – tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej, która ustanawia ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Przeprowadzenie reformy było warunkiem, który Polska musiała spełnić, by korzystać ze środków z programów operacyjnych Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

12  2018-06-08 08:43:57  Daniel Kociołek

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;"><strong>Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku gł&oacute;wnym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną.&nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwane dalej Wodami Polskimi, działa na podstawie przepis&oacute;w ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. &ndash; Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180), oraz <a href="http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2506/D2017000250601.pdf">statutu </a>nadanego w&nbsp; ramach Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2506).</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">Wody Polskie są państwową osobą prawną (art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z p&oacute;źn. zm.) w skład kt&oacute;rej wchodzą następujące jednostki organizacyjne:</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <ol> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">Krajowy Zarząd Gospodarki&nbsp;Wodnej z siedzibą w Warszawie;</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">regionalne zarządy gospodarki&nbsp;wodnej z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu;</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">50 zarząd&oacute;w zlewni;</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">330 nadzor&oacute;w&nbsp;wodnych.</span></li> </ol> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">Adres siedzib jednostek organizacyjnych znajdują się w zakładce <a href="https://wodypolskie.bip.gov.pl/regionalne-zarzady-gospodarki-wodnej/regionalne-zarzady-gospodarki-wodnej.html">regionalne zarządy gospodarki wodnej.</a></span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">Wody Polskie prowadzą działania z zakresu ochrony przed powodzią i&nbsp;suszą oraz ochrony jakości naszych zasob&oacute;w wodnych, wykonują prawa właścicielskie w stosunku do w&oacute;d publicznych, kt&oacute;re są własnością Skarbu Państwa, naliczają i pobierają opłaty za usługi wodne. Wody Polskie pełnią też funkcję organu regulacyjnego w celu ochrony mieszkańc&oacute;w przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych.</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">Prezes W&oacute;d Polskich albo dyrektorzy regionalnych zarząd&oacute;w gospodarki wodnejzatwierdzają taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ściek&oacute;w, opiniują projekty regulamin&oacute;w dostarczania wody i&nbsp;odprowadzania ściek&oacute;w oraz rozstrzygają spory między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami ich usług.</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">Bezpośrednią przyczyną reformy gospodarki wodnej jest obowiązek realizacji postanowień Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. &ndash; tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej, kt&oacute;ra ustanawia ramy wsp&oacute;lnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Przeprowadzenie reformy było warunkiem, kt&oacute;ry Polska musiała spełnić, by korzystać ze środk&oacute;w z program&oacute;w operacyjnych Unii Europejskiej na lata 2014-2020.</span></p> ' na '<p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;"><strong>Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku gł&oacute;wnym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną.&nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwane dalej Wodami Polskimi, działa na podstawie przepis&oacute;w ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. &ndash; Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180), oraz <a href="http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2506/D2017000250601.pdf">statutu </a>nadanego w&nbsp; ramach Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2506).</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">Wody Polskie są państwową osobą prawną (art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z p&oacute;źn. zm.) w skład kt&oacute;rej wchodzą następujące jednostki organizacyjne:</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <ol> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">Krajowy Zarząd Gospodarki&nbsp;Wodnej z siedzibą w Warszawie;</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">regionalne zarządy gospodarki&nbsp;wodnej z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu;</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">50 zarząd&oacute;w zlewni;</span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">330 nadzor&oacute;w&nbsp;wodnych.</span></li> </ol> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">Adres siedzib jednostek organizacyjnych znajdują się w zakładce <a href="https://wodypolskie.bip.gov.pl/regionalne-zarzady-gospodarki-wodnej/regionalne-zarzady-gospodarki-wodnej.html">regionalne zarządy gospodarki wodnej.</a></span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">Wody Polskie prowadzą działania z zakresu ochrony przed powodzią i&nbsp;suszą oraz ochrony jakości naszych zasob&oacute;w wodnych, wykonują prawa właścicielskie w stosunku do w&oacute;d publicznych, kt&oacute;re są własnością Skarbu Państwa, naliczają i pobierają opłaty za usługi wodne, wydają decyzje administracyjne (zgody wodnoprawne). Wody Polskie pełnią też funkcję organu regulacyjnego w celu ochrony mieszkańc&oacute;w przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych.</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">Prezes W&oacute;d Polskich albo dyrektorzy regionalnych zarząd&oacute;w gospodarki wodnej zatwierdzają taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ściek&oacute;w, opiniują projekty regulamin&oacute;w dostarczania wody i&nbsp;odprowadzania ściek&oacute;w oraz rozstrzygają spory między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami ich usług.</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.95em;">Bezpośrednią przyczyną reformy gospodarki wodnej jest obowiązek realizacji postanowień Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. &ndash; tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej, kt&oacute;ra ustanawia ramy wsp&oacute;lnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Przeprowadzenie reformy było warunkiem, kt&oacute;ry Polska musiała spełnić, by korzystać ze środk&oacute;w z program&oacute;w operacyjnych Unii Europejskiej na lata 2014-2020.</span></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną. 

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwane dalej Wodami Polskimi, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180), oraz statutu nadanego w  ramach Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2506).

 

Wody Polskie są państwową osobą prawną (art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) w skład której wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

 

 1. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie;
 2. regionalne zarządy gospodarki wodnej z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu;
 3. 50 zarządów zlewni;
 4. 330 nadzorów wodnych.

 

Adres siedzib jednostek organizacyjnych znajdują się w zakładce regionalne zarządy gospodarki wodnej.

 

Wody Polskie prowadzą działania z zakresu ochrony przed powodzią i suszą oraz ochrony jakości naszych zasobów wodnych, wykonują prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych, które są własnością Skarbu Państwa, naliczają i pobierają opłaty za usługi wodne. Wody Polskie pełnią też funkcję organu regulacyjnego w celu ochrony mieszkańców przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

 

Prezes Wód Polskich albo dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnejzatwierdzają taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, opiniują projekty regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz rozstrzygają spory między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami ich usług.

 

Bezpośrednią przyczyną reformy gospodarki wodnej jest obowiązek realizacji postanowień Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. – tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej, która ustanawia ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Przeprowadzenie reformy było warunkiem, który Polska musiała spełnić, by korzystać ze środków z programów operacyjnych Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną. 

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwane dalej Wodami Polskimi, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180), oraz statutu nadanego w  ramach Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2506).

 

Wody Polskie są państwową osobą prawną (art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) w skład której wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

 

 1. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie;
 2. regionalne zarządy gospodarki wodnej z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu;
 3. 50 zarządów zlewni;
 4. 330 nadzorów wodnych.

 

Adres siedzib jednostek organizacyjnych znajdują się w zakładce regionalne zarządy gospodarki wodnej.

 

Wody Polskie prowadzą działania z zakresu ochrony przed powodzią i suszą oraz ochrony jakości naszych zasobów wodnych, wykonują prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych, które są własnością Skarbu Państwa, naliczają i pobierają opłaty za usługi wodne, wydają decyzje administracyjne (zgody wodnoprawne). Wody Polskie pełnią też funkcję organu regulacyjnego w celu ochrony mieszkańców przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

 

Prezes Wód Polskich albo dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej zatwierdzają taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, opiniują projekty regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz rozstrzygają spory między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami ich usług.

 

Bezpośrednią przyczyną reformy gospodarki wodnej jest obowiązek realizacji postanowień Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. – tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej, która ustanawia ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Przeprowadzenie reformy było warunkiem, który Polska musiała spełnić, by korzystać ze środków z programów operacyjnych Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

13  2019-04-19 12:16:18  Beata Zoła
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
14  2019-07-16 00:40:10  Beata Zoła
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
15  2019-11-13 15:59:23  Aneta Kołtun
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-02-16 22:27:57  Wojciech Iwanicki

Utworzono artykuł 120286 o nazwie 'Wody Polskie - informacje ogólne'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste120286
user_idpuste2500170
resource_idpuste1768
namepusteWody Polskie - informacje ogólne
category_idpuste25795
language_idpuste1
shortpusteInformacje ogólne
fullpuste

strona w budowie

publishfrompuste2018-02-16 00:00:00
_activepuste1
slugpustewody-polskie-informacje-ogolne

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się