Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-09-13 17:56:40  Beata Zoła

Pole slug zmieniło wartość z 'zarzad-zlewni-w-sieradzu-informacja-dot-pozwolenia-wodnoprawnego' na '256111_zarzad-zlewni-w-sieradzu-informacja-dot-pozwolenia-wodnoprawnego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugzarzad-zlewni-w-sieradzu-informacja-dot-pozwolenia-wodnoprawnego256111_zarzad-zlewni-w-sieradzu-informacja-dot-pozwolenia-wodnoprawnego
2019-09-13 17:56:40  Beata Zoła

Utworzono artykuł 256111 o nazwie 'Zarząd Zlewni w Sieradzu - informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste256111
user_idpuste2500442
resource_idpuste1768
namepusteZarząd Zlewni w Sieradzu - informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego
category_idpuste25843
language_idpuste1
shortpustepozwolenie wodnoprawne
fullpuste

PO.ZUZ.5.421.688.2019.JG

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20  lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r.,  poz. 2268 ze zm.)

 

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu

Pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz

 

na wniosek złożony przez

 

panią Beatę Makotę-pełnomocnika pana Włodzimierza Kujawińskiego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych polegające na odcinkowej przebudowie istniejącego rowu melioracyjnego na rurociąg zgodnie z poniższym zestawieniem:

 

lokalizacja:

rów melioracyjny bez nazwy w hm 3+80 – 4+66

w dz. nr 81, 82/1 obręb 8 Józefów gm. Wodzierady

średnica

500 mm

długość

L = 86,0 m

wlot rz. dna

166,96 m n.p.m.

wylot rz. dna

166,10 m n.p.m.

Współrzędne rurociągu

wlot

X: 5732518,90

Y: 6580366,74

wylot

X: 5732505,80

Y: 6580285,08

 

 

wraz ze studzienką PVC 500 mm.

Współrzędne studzienki

X: 5732510,21

Y: 6580329,51

 

 

             

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją (operatem wodnoprawnym) w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, wmiejscu: 91 – 420 Łódź, ul. Północna 27/29 pok. nr 111, w godzinach 800-1500.

Wnioski i uwagi w powyższej sprawie można składać w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarządzie Zlewni w Sieradzu, Pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, w godzinach urzędowania: pn – pt 8.00 – 15.00.

 

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

 

 

 

publishfrompuste2019-09-13 00:00:00
_activepuste1
slugpustezarzad-zlewni-w-sieradzu-informacja-dot-pozwolenia-wodnoprawnego

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się