Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-09-13 19:21:41  Beata Zoła

Utworzono artykuł 256120 o nazwie 'ZZ w Gorzowie Wlkp. - informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste256120
user_idpuste2500442
resource_idpuste1768
namepusteZZ w Gorzowie Wlkp. - informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego
category_idpuste25843
language_idpuste1
shortpustepozwolenie wodnoprawne
fullpuste

                                                     Gorzów Wlkp., dnia 11.09.2019 r.

 

PO.ZUZ.1.421.249.2019.MK

 

Informacja

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim informuje, że na wniosek BALCO Sp. z o.o., ul. Dworcowa 19, 66-340 Przytoczna zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

  1. wykonanie urządzenia wodnego –zespołu 6 studni chłonnych, na działce nr 23/6, obręb Łowyń, gmina Międzychód, powiat międzychodzki, województwo wielkopolskie,

 

 

  1. szczególne korzystanie z wódw zakresie korzystania z wód na potrzeby działalności gospodarczej, obejmujące odprowadzanie wód opadowych do ziemi za pośrednictwem projektowanego urządzenia wodnego z inwestycji zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 23/6, obręb Łowyń, gmina Międzychód, powiat międzychodzki, województwo wielkopolskie, w ilości:

Q max          = 0,1 m3/s

Qśr.roczne = 16 580 m3/rok

Powierzchnia zlewni = 4,4564 ha

Powierzchnia zredukowana  = 2,8788909 ha

 

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w siedzibie Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Dziale Zgód Wodnoprawnych, mieszczącym się przy ul. Walczaka 25a, piętro IV, pok. nr 409, w godz. 830 -1430, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem tel. +48(95) 725 61 48.

 

 

                

                                                                                …….….……………………………………………………..……

                                                                                   (pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do wydania  zawiadomienia)

 

 

 

 

 

Podanie informacji do publicznej wiadomości nastąpiło w dniu          ………...............................………….

                       

                                                                                                                                                                                                                                  (wpisuje właściwy organ)

 

 

Otrzymują:

  1. Miasto i Gmina Międzychód - proszę umieścić informację w sposób zwyczajowo przyjęty w celu podania do publicznej wiadomości na okres 7 dni, a następnie z adnotacją o wywieszeniu, z potwierdzeniem pieczęcią
    i podpisem należy niezwłocznie przekazać do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp.
  2. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
  3. aa (MK)

 

 

publishfrompuste2019-09-13 00:00:00
_activepuste1
slugpustezz-w-gorzowie-wlkp-informacja-dot-pozwolenia-wodnoprawnego
2019-09-13 19:21:41  Beata Zoła

Pole slug zmieniło wartość z 'zz-w-gorzowie-wlkp-informacja-dot-pozwolenia-wodnoprawnego' na '256120_zz-w-gorzowie-wlkp-informacja-dot-pozwolenia-wodnoprawnego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugzz-w-gorzowie-wlkp-informacja-dot-pozwolenia-wodnoprawnego256120_zz-w-gorzowie-wlkp-informacja-dot-pozwolenia-wodnoprawnego
2019-09-13 19:21:42  Beata Zoła

Załączono plik 626337

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2401018
user_idpuste2500442
fobject_idpuste626337
resource_idpuste1768
modelpusteArticle
foreign_idpuste256120
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się