Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-09-13 19:27:20  Beata Zoła

Utworzono artykuł 256121 o nazwie 'Zarząd Zlewni w Kaliszu - informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste256121
user_idpuste2500442
resource_idpuste1768
namepusteZarząd Zlewni w Kaliszu - informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego
category_idpuste25843
language_idpuste1
shortpustepozwolenie wodnoprawne
fullpuste

                                                                                           Kalisz, dnia 04.09.2019 r.

 

PO.ZUZ.2.421.344.2019.EM

 

Informacja

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Kaliszu Państwowego Gospodarstw Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że w dniu 04.09.2019 r. na wniosek Pani Beaty Makoty, zamieszkałej w miejscowości Strumiany, ul. Główna 7, 98-260 Burzenin, działającej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Panią Renatę Felisiak zamieszkałą Gruszczyce 106, 98-235 Błaszki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego obręb Równa na działce nr 207 i 208, gmina Błaszki, powiat sieradzki, województwo łódzkie, poprzez ułożenie rurociągu o średnicy 600 mm o długości 52 m, (współrzędne geograficzne wlotu:  X: 5727684.83, Y: 6533104.20, rzędna dna wlotu - 157,98 m n.p.m., współrzędne wylotu: X: 5721709.97, Y: 6533142.57, rzędna dna wylotu  - 157,77 m n.p.m.).

 

Zgodnie z treścią art. 10 § 1 K.p.a., informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Kaliszu z siedzibą przyul. Kolegialnej 4, 62-800 Kalisz, pok. nr229w godzinach 7:00 do 15:00.

 

Obowiązek podawania informacji do publicznej wiadomości wynika z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.). Wobec powyższego niniejszą informację należy podać do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości (tj. tablica ogłoszeń, BIP)w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

 

Informację o wszczęciu postępowania z adnotacją, że była ona wywieszona na tablicy ogłoszeń w okresie 7 dni od daty otrzymania, z potwierdzeniem pieczęcią i podpisem, należy niezwłocznie przekazać do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Kolegialnej 4, 62-800 Kalisz.

 

                                            Dyrektor

                                              Anna Marecka

                                               /podpisano elektronicznie/

 

 

 

Otrzymują:

  1. Urząd Miejski w Błaszkach

/ugblaszki/SkrytkaESP

  1. ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań.

 

publishfrompuste2019-09-13 00:00:00
_activepuste1
slugpustezarzad-zlewni-w-kaliszu-informacja-dot-pozwolenia-wodnoprawnego
2019-09-13 19:27:20  Beata Zoła

Pole slug zmieniło wartość z 'zarzad-zlewni-w-kaliszu-informacja-dot-pozwolenia-wodnoprawnego' na '256121_zarzad-zlewni-w-kaliszu-informacja-dot-pozwolenia-wodnoprawnego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugzarzad-zlewni-w-kaliszu-informacja-dot-pozwolenia-wodnoprawnego256121_zarzad-zlewni-w-kaliszu-informacja-dot-pozwolenia-wodnoprawnego
2019-09-13 19:27:20  Beata Zoła

Załączono plik 626338

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2401019
user_idpuste2500442
fobject_idpuste626338
resource_idpuste1768
modelpusteArticle
foreign_idpuste256121
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się