Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-12-15 12:54:27  Bogusław Pinkiewicz

Załączono plik 483504

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1884956
user_idpuste2500240
fobject_idpuste483504
resource_idpuste1768
modelpusteJoboffer
foreign_idpuste7525
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-15 12:43:39  Bogusław Pinkiewicz

Utworzono ofertę pracy 7525 o nazwie 'Tczew: Kierownik Działu Finansowo-Księgowego w Zarządzie Zlewni'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste7525
namepusteTczew: Kierownik Działu Finansowo-Księgowego w Zarządzie Zlewni
shortpusteKierownik Działu Finansowo-Księgowego
fullpuste

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

 

Miejsce pracy: Zarząd Zlewni w Tczewie

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 •     adzór i kierowanie pracą podległego zespołu.
 • ·         Rejestrowanie dowodów księgowych w systemie.
 • ·         Formalno – rachunkowa kontrola dokumentów finansowych.
 • ·         Kontrola budżetu Zarządu Zlewni w ramach przyznanych lub planowanych środków.
 • ·         Przygotowywanie dokumentów finansowych do zapłaty z podaniem klasyfikacji budżetowej.
 • ·         Sporządzanie wewnętrznych dowodów księgowych niezbędnych do operacji gospodarczych.
 • ·         Prowadzenie ewidencji i wystawianie dokumentów dotyczących ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych na poziomie Zarządu Zlewni i Nadzoru Wodnego.
 • ·         Naliczanie amortyzacji środków trwałych.
 • ·         Wystawianie innych dokumentów finansowo księgowych związanych z prowadzoną działalnością.
 • ·         Prowadzenie ewidencji faktur i wszelkich obciążeń finansowych Zarządu Zlewni i podległych nadzorów. 
 • ·         Wystawianie faktur według  potrzeb Zarządu Zlewni.
 • ·         Prowadzenie i obsługa spraw związanych z instrumentami ekonomicznymi służącymi gospodarowaniu wodami.

 

Wymagania niezbędne:

 

·         wykształcenie wyższe ekonomiczne, preferowane kierunki Finanse i Rachunkowość/Ekonomia,

·         doświadczenie zawodowe : min. 4 lata  doświadczenia w pracy zawodowej,  w tym 1 rok na  podobnym stanowisku.

·         znajomość przepisów ustaw o: rachunkowości, finansach publicznych, prawa podatkowego oraz pozostałych przepisów niezbędnych do wykonywania zadań,

·         umiejętność obsługi programów księgowych,

·         znajomość  obsługi pakietów programów biurowych, w szczególności edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych,

·         umiejętność analitycznego myślenia,

·         komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

·         rzetelność i terminowość,

·         umiejętność pracy pod presją czasu,

 

 

Oferujemy:

·         zatrudnienie na umowę o pracę na pełen etat,

·         atrakcyjne, w porównaniu z administracją rządową i samorządową, wynagrodzenie,

·         możliwość podnoszenia kwalifikacji, rozwoju i realizacji ambicji zawodowych.

 

Wymagane dokumenty:

·         CV i list motywacyjny.

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   iod@wody.gov.pl

3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do dnia 31-03-2019r.

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

 

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty drogą elektroniczną na adres eunika.ganko@wody.gov.pl, albo pocztą lub złóż osobiście w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gdańsku, z dopiskiem GD.ROK.110.30.2018, zawierające poniższą klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 31-12-2018r.

educationpuste3
user_idpuste2500240
resource_idpuste1768
language_idpuste1
occupationpusteKierownik Działu Finansowo-Księgowego
deadlinepuste2018-12-31
publishfrompuste2018-12-15
publishtopuste2019-01-31
slugpustetczew-kierownik-dzialu-finansowo-ksiegowego-w-zarzadzie-zlewni
2018-12-15 12:47:27  Bogusław Pinkiewicz

Pole full zmieniło wartość z '<p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> <o:TargetScreenSize>800x600</o:TargetScreenSize> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>PL</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} </style> <![endif]--></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal"> <b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-size:24.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-family: Arial;color:#17365D">Kierownik Działu Finansowo-Księgowego</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"> <span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:Arial">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"> <span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:Arial">Miejsce pracy: <b style="mso-bidi-font-weight:normal">Zarząd Zlewni w</b> <b style="mso-bidi-font-weight:normal">Tczewie</b></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"> <b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-family:Arial">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"> <b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-family:Arial">Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:</span></b></p> <ul> <li class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -18pt; line-height: normal;"> <span style="font-size:10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore"><span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:Arial">adz&oacute;r i kierowanie pracą podległego zespołu. </span></li> <li class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -18pt; line-height: normal;"> <span style="font-size:10.0pt;font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">&middot;<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Rejestrowanie dowod&oacute;w księgowych w systemie. </span></li> <li class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -18pt; line-height: normal;"> <span style="font-size:10.0pt;font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">&middot;<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Formalno &ndash; rachunkowa kontrola dokument&oacute;w finansowych.</span></li> <li class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -18pt; line-height: normal;"> <span style="font-size:10.0pt;font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">&middot;<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Kontrola budżetu Zarządu Zlewni w ramach przyznanych lub planowanych środk&oacute;w.</span></li> <li class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -18pt; line-height: normal;"> <span style="font-size:10.0pt;font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">&middot;<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Przygotowywanie dokument&oacute;w finansowych do zapłaty z podaniem klasyfikacji budżetowej.</span></li> <li class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -18pt; line-height: normal;"> <span style="font-size:10.0pt;font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">&middot;<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Sporządzanie wewnętrznych dowod&oacute;w księgowych niezbędnych do operacji gospodarczych.</span></li> <li class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -18pt; line-height: normal;"> <span style="font-size:10.0pt;font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">&middot;<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Prowadzenie ewidencji i wystawianie dokument&oacute;w dotyczących ewidencji środk&oacute;w trwałych i pozostałych środk&oacute;w trwałych na poziomie Zarządu Zlewni i Nadzoru Wodnego.</span></li> <li class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -18pt; line-height: normal;"> <span style="font-size:10.0pt;font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">&middot;<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Naliczanie amortyzacji środk&oacute;w trwałych. </span></li> <li class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -18pt; line-height: normal;"> <span style="font-size:10.0pt;font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">&middot;<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Wystawianie innych dokument&oacute;w finansowo księgowych związanych z prowadzoną działalnością.</span></li> <li class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -18pt; line-height: normal;"> <span style="font-size:10.0pt;font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">&middot;<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Prowadzenie ewidencji faktur i wszelkich obciążeń finansowych Zarządu Zlewni i podległych nadzor&oacute;w.<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span></span></li> <li class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -18pt; line-height: normal;"> <span style="font-size:10.0pt;font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">&middot;<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Wystawianie faktur według<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>potrzeb Zarządu Zlewni. </span></li> <li class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -18pt; line-height: normal;"> <span style="font-size:10.0pt;font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">&middot;<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Prowadzenie i obsługa spraw związanych z instrumentami ekonomicznymi służącymi gospodarowaniu wodami.</span></li> </ul> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;line-height:normal"> <span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-family:Arial">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"> <b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-family:Arial">Wymagania niezbędne:</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"> <b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-family:Arial">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1"> <span style="font-size:9.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">&middot;<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:Arial">wykształcenie wyższe ekonomiczne, preferowane kierunki Finanse i Rachunkowość/Ekonomia,</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list: l0 level1 lfo1"> <span style="font-size:9.0pt;font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">&middot;<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:Arial">doświadczenie zawodowe : min. 4 lata <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>doświadczenia w pracy zawodowej,<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>w tym 1 rok na <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>podobnym stanowisku. </span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list: l0 level1 lfo1"> <span style="font-size:9.0pt;font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">&middot;<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:Arial">znajomość przepis&oacute;w ustaw o: rachunkowości, finansach publicznych, prawa podatkowego oraz pozostałych przepis&oacute;w niezbędnych do wykonywania zadań,</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list: l0 level1 lfo1"> <span style="font-size:9.0pt;font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">&middot;<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:Arial">umiejętność obsługi program&oacute;w księgowych, </span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list: l0 level1 lfo1"> <span style="font-size:9.0pt;font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">&middot;<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:Arial">znajomość<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>obsługi pakiet&oacute;w program&oacute;w biurowych, w szczeg&oacute;lności edytor&oacute;w tekstu i arkuszy kalkulacyjnych,</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list: l0 level1 lfo1"> <span style="font-size:9.0pt;font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">&middot;<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:Arial">umiejętność analitycznego myślenia,</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list: l0 level1 lfo1"> <span style="font-size:9.0pt;font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">&middot;<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:Arial">komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, </span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list: l0 level1 lfo1"> <span style="font-size:9.0pt;font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">&middot;<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:Arial">rzetelność i terminowość,</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list: l0 level1 lfo1"> <span style="font-size:9.0pt;font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">&middot;<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:Arial">umiejętność pracy pod presją czasu,</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;line-height:normal"> <span style="font-size:9.0pt;font-family: &quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-family:Arial">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"> <b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-family:Arial">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"> <b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-family:Arial">Oferujemy:</span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l3 level1 lfo2"> <span style="font-size:10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">&middot;<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:Arial">zatrudnienie na umowę o pracę na pełen etat,</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list: l3 level1 lfo2"> <span style="font-size:10.0pt;font-family: Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">&middot;<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:Arial">atrakcyjne, w por&oacute;wnaniu z administracją rządową i samorządową, wynagrodzenie,</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l3 level1 lfo2"> <span style="font-size:10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">&middot;<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:Arial">możliwość podnoszenia kwalifikacji, rozwoju i realizacji ambicji zawodowych.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"> <span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:Arial">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"> <b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-family:Arial">Wymagane dokumenty:</span></b></p> <p class="MsoListParagraph" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l1 level1 lfo3"> <span style="font-size:10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">&middot;<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:Arial">CV i list motywacyjny.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"> <span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:Arial">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"> <b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-family:Arial">Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"> <b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-family:Arial">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:14.2pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;line-height:normal"> <span style="font-size:7.0pt;mso-bidi-font-size: 10.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-family:Arial">1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul.&nbsp;Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:14.2pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;line-height:normal"> <span style="font-size:7.0pt;mso-bidi-font-size: 10.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-family:Arial">2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: </span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:14.2pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;line-height:normal"> <span style="font-size:7.0pt;mso-bidi-font-size: 10.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-family:Arial">Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span>iod@wody.gov.pl</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:14.2pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;line-height:normal"> <span style="font-size:7.0pt;mso-bidi-font-size: 10.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-family:Arial">3. Dane osobowe kandydat&oacute;w będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, kt&oacute;rej dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, kt&oacute;rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:14.2pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;line-height:normal"> <span style="font-size:7.0pt;mso-bidi-font-size: 10.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-family:Arial">4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:14.2pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;line-height:normal"> <span style="font-size:7.0pt;mso-bidi-font-size: 10.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-family:Arial">5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do dnia <b style="mso-bidi-font-weight:normal">31-03-2019r</b>.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:14.2pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;line-height:normal"> <span style="font-size:7.0pt;mso-bidi-font-size: 10.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-family:Arial">6. Osobie, kt&oacute;rej dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest r&oacute;wnoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:14.2pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;line-height:normal"> <span style="font-size:7.0pt;mso-bidi-font-size: 10.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-family:Arial">7. Osobie, kt&oacute;rej dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z&nbsp;prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z&nbsp;prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:14.2pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;line-height:normal"> <span style="font-size:7.0pt;mso-bidi-font-size: 10.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-family:Arial">8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"> <span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:Arial">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"> <span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:Arial">Jeśli zainteresowało Cię nasze <span style="color:#0D0D0D">ogłoszenie i uważasz</span>, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty drogą elektroniczną na adres<span class="MsoHyperlink"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color:#17365D"> eunika.ganko@wody.gov.pl</span></b></span><span style="color:#262626">, albo</span><span style="color:#17365D"> </span>pocztą lub zł&oacute;ż osobiście w <b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="color:#17365D">Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gdańsku, z&nbsp;dopiskiem GD.ROK.110.30.2018</span></b><span style="color:#0D0D0D">,</span><span style="color:#17365D"> </span>zawierające poniższą klauzulę:</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"> <span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:Arial">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"> <span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:Arial">&bdquo;Wyrażam zgodę na gromadzenie i&nbsp;przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.&rdquo;<a name="_GoBack"></a></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"> <span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:Arial">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"> <span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:Arial">Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: <b style="mso-bidi-font-weight:normal">31-12-2018r.</b></span></p> ' na '<p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> <o:TargetScreenSize>800x600</o:TargetScreenSize> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>PL</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} </style> <![endif]--></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="color: rgb(23, 54, 93);">Kierownik Działu Finansowo-Księgowego</span></b></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Miejsce pracy: <b style="mso-bidi-font-weight:normal">Zarząd Zlewni w</b> <b style="mso-bidi-font-weight:normal">Tczewie</b></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><b style="mso-bidi-font-weight:normal">&nbsp;</b></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><b style="mso-bidi-font-weight:normal">Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:</b></span></span></p> <ul> <li class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-feature-settings: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>adz&oacute;r i kierowanie pracą podległego zespołu. </span></span></li> <li class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span>&middot;<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-feature-settings: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>Rejestrowanie dowod&oacute;w księgowych w systemie. </span></span></li> <li class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span>&middot;<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-feature-settings: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>Formalno &ndash; rachunkowa kontrola dokument&oacute;w finansowych.</span></span></li> <li class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span>&middot;<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-feature-settings: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>Kontrola budżetu Zarządu Zlewni w ramach przyznanych lub planowanych środk&oacute;w.</span></span></li> <li class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span>&middot;<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-feature-settings: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>Przygotowywanie dokument&oacute;w finansowych do zapłaty z podaniem klasyfikacji budżetowej.</span></span></li> <li class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span>&middot;<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-feature-settings: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>Sporządzanie wewnętrznych dowod&oacute;w księgowych niezbędnych do operacji gospodarczych.</span></span></li> <li class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span>&middot;<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-feature-settings: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>Prowadzenie ewidencji i wystawianie dokument&oacute;w dotyczących ewidencji środk&oacute;w trwałych i pozostałych środk&oacute;w trwałych na poziomie Zarządu Zlewni i Nadzoru Wodnego.</span></span></li> <li class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span>&middot;<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-feature-settings: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>Naliczanie amortyzacji środk&oacute;w trwałych. </span></span></li> <li class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span>&middot;<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-feature-settings: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>Wystawianie innych dokument&oacute;w finansowo księgowych związanych z prowadzoną działalnością.</span></span></li> <li class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span>&middot;<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-feature-settings: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>Prowadzenie ewidencji faktur i wszelkich obciążeń finansowych Zarządu Zlewni i podległych nadzor&oacute;w.<span>&nbsp; </span></span></span></li> <li class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span>&middot;<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-feature-settings: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>Wystawianie faktur według<span>&nbsp; </span>potrzeb Zarządu Zlewni. </span></span></li> <li class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span>&middot;<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-feature-settings: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>Prowadzenie i obsługa spraw związanych z instrumentami ekonomicznymi służącymi gospodarowaniu wodami.</span></span></li> </ul> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><b style="mso-bidi-font-weight:normal">Wymagania niezbędne:</b></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><b style="mso-bidi-font-weight:normal">&nbsp;</b></span></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">wykształcenie wyższe ekonomiczne, preferowane kierunki Finanse i Rachunkowość/Ekonomia,</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">doświadczenie zawodowe : min. 4 lata &nbsp;doświadczenia w pracy zawodowej,&nbsp; w tym 1 rok na &nbsp;podobnym stanowisku. </span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">znajomość przepis&oacute;w ustaw o: rachunkowości, finansach publicznych, prawa podatkowego oraz pozostałych przepis&oacute;w niezbędnych do wykonywania zadań,</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">umiejętność obsługi program&oacute;w księgowych, </span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">znajomość&nbsp; obsługi pakiet&oacute;w program&oacute;w biurowych, w szczeg&oacute;lności edytor&oacute;w tekstu i arkuszy kalkulacyjnych,</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">umiejętność analitycznego myślenia,</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, </span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">rzetelność i terminowość,</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">umiejętność pracy pod presją czasu,</span></span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Oferujemy:</span></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">zatrudnienie na umowę o pracę na pełen etat,</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">atrakcyjne, w por&oacute;wnaniu z administracją rządową i samorządową, wynagrodzenie,</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">możliwość podnoszenia kwalifikacji, rozwoju i realizacji ambicji zawodowych.</span></span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Wymagane dokumenty:</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CV i list motywacyjny.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul.&nbsp;Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: </span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:&nbsp;&nbsp; iod@wody.gov.pl</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">3. Dane osobowe kandydat&oacute;w będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, kt&oacute;rej dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, kt&oacute;rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do dnia 31-03-2019r.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">6. Osobie, kt&oacute;rej dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest r&oacute;wnoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">7. Osobie, kt&oacute;rej dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z&nbsp;prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z&nbsp;prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty drogą elektroniczną na adres eunika.ganko@wody.gov.pl, albo pocztą lub zł&oacute;ż osobiście w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gdańsku, z&nbsp;dopiskiem GD.ROK.110.30.2018, zawierające poniższą klauzulę:</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">&bdquo;Wyrażam zgodę na gromadzenie i&nbsp;przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: <strong>31-12-2018r.</strong></span></span></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

 

Miejsce pracy: Zarząd Zlewni w Tczewie

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 •     adzór i kierowanie pracą podległego zespołu.
 • ·         Rejestrowanie dowodów księgowych w systemie.
 • ·         Formalno – rachunkowa kontrola dokumentów finansowych.
 • ·         Kontrola budżetu Zarządu Zlewni w ramach przyznanych lub planowanych środków.
 • ·         Przygotowywanie dokumentów finansowych do zapłaty z podaniem klasyfikacji budżetowej.
 • ·         Sporządzanie wewnętrznych dowodów księgowych niezbędnych do operacji gospodarczych.
 • ·         Prowadzenie ewidencji i wystawianie dokumentów dotyczących ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych na poziomie Zarządu Zlewni i Nadzoru Wodnego.
 • ·         Naliczanie amortyzacji środków trwałych.
 • ·         Wystawianie innych dokumentów finansowo księgowych związanych z prowadzoną działalnością.
 • ·         Prowadzenie ewidencji faktur i wszelkich obciążeń finansowych Zarządu Zlewni i podległych nadzorów. 
 • ·         Wystawianie faktur według  potrzeb Zarządu Zlewni.
 • ·         Prowadzenie i obsługa spraw związanych z instrumentami ekonomicznymi służącymi gospodarowaniu wodami.

 

Wymagania niezbędne:

 

·         wykształcenie wyższe ekonomiczne, preferowane kierunki Finanse i Rachunkowość/Ekonomia,

·         doświadczenie zawodowe : min. 4 lata  doświadczenia w pracy zawodowej,  w tym 1 rok na  podobnym stanowisku.

·         znajomość przepisów ustaw o: rachunkowości, finansach publicznych, prawa podatkowego oraz pozostałych przepisów niezbędnych do wykonywania zadań,

·         umiejętność obsługi programów księgowych,

·         znajomość  obsługi pakietów programów biurowych, w szczególności edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych,

·         umiejętność analitycznego myślenia,

·         komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

·         rzetelność i terminowość,

·         umiejętność pracy pod presją czasu,

 

 

Oferujemy:

·         zatrudnienie na umowę o pracę na pełen etat,

·         atrakcyjne, w porównaniu z administracją rządową i samorządową, wynagrodzenie,

·         możliwość podnoszenia kwalifikacji, rozwoju i realizacji ambicji zawodowych.

 

Wymagane dokumenty:

·         CV i list motywacyjny.

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   iod@wody.gov.pl

3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do dnia 31-03-2019r.

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

 

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty drogą elektroniczną na adres eunika.ganko@wody.gov.pl, albo pocztą lub złóż osobiście w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gdańsku, z dopiskiem GD.ROK.110.30.2018, zawierające poniższą klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 31-12-2018r.

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

 

Miejsce pracy: Zarząd Zlewni w Tczewie

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 •     adzór i kierowanie pracą podległego zespołu.
 • ·         Rejestrowanie dowodów księgowych w systemie.
 • ·         Formalno – rachunkowa kontrola dokumentów finansowych.
 • ·         Kontrola budżetu Zarządu Zlewni w ramach przyznanych lub planowanych środków.
 • ·         Przygotowywanie dokumentów finansowych do zapłaty z podaniem klasyfikacji budżetowej.
 • ·         Sporządzanie wewnętrznych dowodów księgowych niezbędnych do operacji gospodarczych.
 • ·         Prowadzenie ewidencji i wystawianie dokumentów dotyczących ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych na poziomie Zarządu Zlewni i Nadzoru Wodnego.
 • ·         Naliczanie amortyzacji środków trwałych.
 • ·         Wystawianie innych dokumentów finansowo księgowych związanych z prowadzoną działalnością.
 • ·         Prowadzenie ewidencji faktur i wszelkich obciążeń finansowych Zarządu Zlewni i podległych nadzorów. 
 • ·         Wystawianie faktur według  potrzeb Zarządu Zlewni.
 • ·         Prowadzenie i obsługa spraw związanych z instrumentami ekonomicznymi służącymi gospodarowaniu wodami.

 

Wymagania niezbędne:

 

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, preferowane kierunki Finanse i Rachunkowość/Ekonomia,
 • doświadczenie zawodowe : min. 4 lata  doświadczenia w pracy zawodowej,  w tym 1 rok na  podobnym stanowisku.
 • znajomość przepisów ustaw o: rachunkowości, finansach publicznych, prawa podatkowego oraz pozostałych przepisów niezbędnych do wykonywania zadań,
 • umiejętność obsługi programów księgowych,
 • znajomość  obsługi pakietów programów biurowych, w szczególności edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • rzetelność i terminowość,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę na pełen etat,
 • atrakcyjne, w porównaniu z administracją rządową i samorządową, wynagrodzenie,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji, rozwoju i realizacji ambicji zawodowych.

Wymagane dokumenty:

·         CV i list motywacyjny.

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   iod@wody.gov.pl

3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do dnia 31-03-2019r.

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

 

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty drogą elektroniczną na adres eunika.ganko@wody.gov.pl, albo pocztą lub złóż osobiście w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gdańsku, z dopiskiem GD.ROK.110.30.2018, zawierające poniższą klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 31-12-2018r.

2018-12-15 12:49:30  Bogusław Pinkiewicz

Pole full zmieniło wartość z '<p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> <o:TargetScreenSize>800x600</o:TargetScreenSize> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>PL</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} </style> <![endif]--></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="color: rgb(23, 54, 93);">Kierownik Działu Finansowo-Księgowego</span></b></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Miejsce pracy: <b style="mso-bidi-font-weight:normal">Zarząd Zlewni w</b> <b style="mso-bidi-font-weight:normal">Tczewie</b></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><b style="mso-bidi-font-weight:normal">&nbsp;</b></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><b style="mso-bidi-font-weight:normal">Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:</b></span></span></p> <ul> <li class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-feature-settings: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>adz&oacute;r i kierowanie pracą podległego zespołu. </span></span></li> <li class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span>&middot;<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-feature-settings: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>Rejestrowanie dowod&oacute;w księgowych w systemie. </span></span></li> <li class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span>&middot;<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-feature-settings: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>Formalno &ndash; rachunkowa kontrola dokument&oacute;w finansowych.</span></span></li> <li class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span>&middot;<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-feature-settings: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>Kontrola budżetu Zarządu Zlewni w ramach przyznanych lub planowanych środk&oacute;w.</span></span></li> <li class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span>&middot;<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-feature-settings: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>Przygotowywanie dokument&oacute;w finansowych do zapłaty z podaniem klasyfikacji budżetowej.</span></span></li> <li class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span>&middot;<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-feature-settings: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>Sporządzanie wewnętrznych dowod&oacute;w księgowych niezbędnych do operacji gospodarczych.</span></span></li> <li class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span>&middot;<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-feature-settings: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>Prowadzenie ewidencji i wystawianie dokument&oacute;w dotyczących ewidencji środk&oacute;w trwałych i pozostałych środk&oacute;w trwałych na poziomie Zarządu Zlewni i Nadzoru Wodnego.</span></span></li> <li class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span>&middot;<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-feature-settings: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>Naliczanie amortyzacji środk&oacute;w trwałych. </span></span></li> <li class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span>&middot;<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-feature-settings: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>Wystawianie innych dokument&oacute;w finansowo księgowych związanych z prowadzoną działalnością.</span></span></li> <li class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span>&middot;<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-feature-settings: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>Prowadzenie ewidencji faktur i wszelkich obciążeń finansowych Zarządu Zlewni i podległych nadzor&oacute;w.<span>&nbsp; </span></span></span></li> <li class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span>&middot;<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-feature-settings: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>Wystawianie faktur według<span>&nbsp; </span>potrzeb Zarządu Zlewni. </span></span></li> <li class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span>&middot;<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-feature-settings: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>Prowadzenie i obsługa spraw związanych z instrumentami ekonomicznymi służącymi gospodarowaniu wodami.</span></span></li> </ul> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><b style="mso-bidi-font-weight:normal">Wymagania niezbędne:</b></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><b style="mso-bidi-font-weight:normal">&nbsp;</b></span></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">wykształcenie wyższe ekonomiczne, preferowane kierunki Finanse i Rachunkowość/Ekonomia,</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">doświadczenie zawodowe : min. 4 lata &nbsp;doświadczenia w pracy zawodowej,&nbsp; w tym 1 rok na &nbsp;podobnym stanowisku. </span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">znajomość przepis&oacute;w ustaw o: rachunkowości, finansach publicznych, prawa podatkowego oraz pozostałych przepis&oacute;w niezbędnych do wykonywania zadań,</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">umiejętność obsługi program&oacute;w księgowych, </span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">znajomość&nbsp; obsługi pakiet&oacute;w program&oacute;w biurowych, w szczeg&oacute;lności edytor&oacute;w tekstu i arkuszy kalkulacyjnych,</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">umiejętność analitycznego myślenia,</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, </span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">rzetelność i terminowość,</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">umiejętność pracy pod presją czasu,</span></span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Oferujemy:</span></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">zatrudnienie na umowę o pracę na pełen etat,</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">atrakcyjne, w por&oacute;wnaniu z administracją rządową i samorządową, wynagrodzenie,</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">możliwość podnoszenia kwalifikacji, rozwoju i realizacji ambicji zawodowych.</span></span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Wymagane dokumenty:</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CV i list motywacyjny.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul.&nbsp;Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: </span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:&nbsp;&nbsp; iod@wody.gov.pl</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">3. Dane osobowe kandydat&oacute;w będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, kt&oacute;rej dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, kt&oacute;rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do dnia 31-03-2019r.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">6. Osobie, kt&oacute;rej dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest r&oacute;wnoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">7. Osobie, kt&oacute;rej dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z&nbsp;prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z&nbsp;prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty drogą elektroniczną na adres eunika.ganko@wody.gov.pl, albo pocztą lub zł&oacute;ż osobiście w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gdańsku, z&nbsp;dopiskiem GD.ROK.110.30.2018, zawierające poniższą klauzulę:</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">&bdquo;Wyrażam zgodę na gromadzenie i&nbsp;przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: <strong>31-12-2018r.</strong></span></span></p> ' na '<p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> <o:TargetScreenSize>800x600</o:TargetScreenSize> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>PL</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} </style> <![endif]--></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="color: rgb(23, 54, 93);">Kierownik Działu Finansowo-Księgowego</span></b></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Miejsce pracy: <b style="mso-bidi-font-weight:normal">Zarząd Zlewni w</b> <b style="mso-bidi-font-weight:normal">Tczewie</b></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><b style="mso-bidi-font-weight:normal">&nbsp;</b></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><b style="mso-bidi-font-weight:normal">Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:</b></span></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Nadz&oacute;r i kierowanie pracą podległego zespołu. </span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Rejestrowanie dowod&oacute;w księgowych w systemie. </span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Formalno &ndash; rachunkowa kontrola dokument&oacute;w finansowych.</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Kontrola budżetu Zarządu Zlewni w ramach przyznanych lub planowanych środk&oacute;w.</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Przygotowywanie dokument&oacute;w finansowych do zapłaty z podaniem klasyfikacji budżetowej.</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Sporządzanie wewnętrznych dowod&oacute;w księgowych niezbędnych do operacji gospodarczych.</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Prowadzenie ewidencji i wystawianie dokument&oacute;w dotyczących ewidencji środk&oacute;w trwałych i pozostałych środk&oacute;w trwałych na poziomie Zarządu Zlewni i Nadzoru Wodnego.</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Naliczanie amortyzacji środk&oacute;w trwałych. </span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Wystawianie innych dokument&oacute;w finansowo księgowych związanych z prowadzoną działalnością.</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Prowadzenie ewidencji faktur i wszelkich obciążeń finansowych Zarządu Zlewni i podległych nadzor&oacute;w.&nbsp; </span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Wystawianie faktur według&nbsp; potrzeb Zarządu Zlewni. </span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Prowadzenie i obsługa spraw związanych z instrumentami ekonomicznymi służącymi gospodarowaniu wodami.</span></span></li> </ul> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><b style="mso-bidi-font-weight:normal">Wymagania niezbędne:</b></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><b style="mso-bidi-font-weight:normal">&nbsp;</b></span></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">wykształcenie wyższe ekonomiczne, preferowane kierunki Finanse i Rachunkowość/Ekonomia,</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">doświadczenie zawodowe : min. 4 lata &nbsp;doświadczenia w pracy zawodowej,&nbsp; w tym 1 rok na &nbsp;podobnym stanowisku. </span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">znajomość przepis&oacute;w ustaw o: rachunkowości, finansach publicznych, prawa podatkowego oraz pozostałych przepis&oacute;w niezbędnych do wykonywania zadań,</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">umiejętność obsługi program&oacute;w księgowych, </span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">znajomość&nbsp; obsługi pakiet&oacute;w program&oacute;w biurowych, w szczeg&oacute;lności edytor&oacute;w tekstu i arkuszy kalkulacyjnych,</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">umiejętność analitycznego myślenia,</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, </span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">rzetelność i terminowość,</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">umiejętność pracy pod presją czasu,</span></span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Oferujemy:</span></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">zatrudnienie na umowę o pracę na pełen etat,</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">atrakcyjne, w por&oacute;wnaniu z administracją rządową i samorządową, wynagrodzenie,</span></span></li> <li style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">możliwość podnoszenia kwalifikacji, rozwoju i realizacji ambicji zawodowych.</span></span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Wymagane dokumenty:</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CV i list motywacyjny.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul.&nbsp;Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: </span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:&nbsp;&nbsp; iod@wody.gov.pl</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">3. Dane osobowe kandydat&oacute;w będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, kt&oacute;rej dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, kt&oacute;rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do dnia 31-03-2019r.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">6. Osobie, kt&oacute;rej dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest r&oacute;wnoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">7. Osobie, kt&oacute;rej dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z&nbsp;prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z&nbsp;prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty drogą elektroniczną na adres eunika.ganko@wody.gov.pl, albo pocztą lub zł&oacute;ż osobiście w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gdańsku, z&nbsp;dopiskiem GD.ROK.110.30.2018, zawierające poniższą klauzulę:</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">&bdquo;Wyrażam zgodę na gromadzenie i&nbsp;przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: <strong>31-12-2018r.</strong></span></span></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

 

Miejsce pracy: Zarząd Zlewni w Tczewie

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 •     adzór i kierowanie pracą podległego zespołu.
 • ·         Rejestrowanie dowodów księgowych w systemie.
 • ·         Formalno – rachunkowa kontrola dokumentów finansowych.
 • ·         Kontrola budżetu Zarządu Zlewni w ramach przyznanych lub planowanych środków.
 • ·         Przygotowywanie dokumentów finansowych do zapłaty z podaniem klasyfikacji budżetowej.
 • ·         Sporządzanie wewnętrznych dowodów księgowych niezbędnych do operacji gospodarczych.
 • ·         Prowadzenie ewidencji i wystawianie dokumentów dotyczących ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych na poziomie Zarządu Zlewni i Nadzoru Wodnego.
 • ·         Naliczanie amortyzacji środków trwałych.
 • ·         Wystawianie innych dokumentów finansowo księgowych związanych z prowadzoną działalnością.
 • ·         Prowadzenie ewidencji faktur i wszelkich obciążeń finansowych Zarządu Zlewni i podległych nadzorów. 
 • ·         Wystawianie faktur według  potrzeb Zarządu Zlewni.
 • ·         Prowadzenie i obsługa spraw związanych z instrumentami ekonomicznymi służącymi gospodarowaniu wodami.

 

Wymagania niezbędne:

 

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, preferowane kierunki Finanse i Rachunkowość/Ekonomia,
 • doświadczenie zawodowe : min. 4 lata  doświadczenia w pracy zawodowej,  w tym 1 rok na  podobnym stanowisku.
 • znajomość przepisów ustaw o: rachunkowości, finansach publicznych, prawa podatkowego oraz pozostałych przepisów niezbędnych do wykonywania zadań,
 • umiejętność obsługi programów księgowych,
 • znajomość  obsługi pakietów programów biurowych, w szczególności edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • rzetelność i terminowość,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę na pełen etat,
 • atrakcyjne, w porównaniu z administracją rządową i samorządową, wynagrodzenie,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji, rozwoju i realizacji ambicji zawodowych.

Wymagane dokumenty:

·         CV i list motywacyjny.

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   iod@wody.gov.pl

3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do dnia 31-03-2019r.

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

 

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty drogą elektroniczną na adres eunika.ganko@wody.gov.pl, albo pocztą lub złóż osobiście w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gdańsku, z dopiskiem GD.ROK.110.30.2018, zawierające poniższą klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 31-12-2018r.

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

 

Miejsce pracy: Zarząd Zlewni w Tczewie

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Nadzór i kierowanie pracą podległego zespołu.
 • Rejestrowanie dowodów księgowych w systemie.
 • Formalno – rachunkowa kontrola dokumentów finansowych.
 • Kontrola budżetu Zarządu Zlewni w ramach przyznanych lub planowanych środków.
 • Przygotowywanie dokumentów finansowych do zapłaty z podaniem klasyfikacji budżetowej.
 • Sporządzanie wewnętrznych dowodów księgowych niezbędnych do operacji gospodarczych.
 • Prowadzenie ewidencji i wystawianie dokumentów dotyczących ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych na poziomie Zarządu Zlewni i Nadzoru Wodnego.
 • Naliczanie amortyzacji środków trwałych.
 • Wystawianie innych dokumentów finansowo księgowych związanych z prowadzoną działalnością.
 • Prowadzenie ewidencji faktur i wszelkich obciążeń finansowych Zarządu Zlewni i podległych nadzorów. 
 • Wystawianie faktur według  potrzeb Zarządu Zlewni.
 • Prowadzenie i obsługa spraw związanych z instrumentami ekonomicznymi służącymi gospodarowaniu wodami.

 

Wymagania niezbędne:

 

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, preferowane kierunki Finanse i Rachunkowość/Ekonomia,
 • doświadczenie zawodowe : min. 4 lata  doświadczenia w pracy zawodowej,  w tym 1 rok na  podobnym stanowisku.
 • znajomość przepisów ustaw o: rachunkowości, finansach publicznych, prawa podatkowego oraz pozostałych przepisów niezbędnych do wykonywania zadań,
 • umiejętność obsługi programów księgowych,
 • znajomość  obsługi pakietów programów biurowych, w szczególności edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • rzetelność i terminowość,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę na pełen etat,
 • atrakcyjne, w porównaniu z administracją rządową i samorządową, wynagrodzenie,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji, rozwoju i realizacji ambicji zawodowych.

Wymagane dokumenty:

·         CV i list motywacyjny.

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   iod@wody.gov.pl

3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do dnia 31-03-2019r.

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

 

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty drogą elektroniczną na adres eunika.ganko@wody.gov.pl, albo pocztą lub złóż osobiście w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gdańsku, z dopiskiem GD.ROK.110.30.2018, zawierające poniższą klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 31-12-2018r.

2018-12-15 12:54:27  Bogusław Pinkiewicz
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-02-01 15:56:06 

Pole _archived wypełniono wartością 'true'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_archivedpuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się